Tigilan ang Kasinungalingan, Protocol sa Digmaan Sundin at Isaalang-alang Kapakanan ng Sibilyan sa Labanan

Mayo 25, 2014

Nililinaw ng National Democratic Front (NDF-Bicol) ang partikular at tunay na pangyayari sa sityo hukdong, brgy Balocawe, Matnog, Sorsogon noong Mayo 23, 2014 ng 5:45 ng umaga.

  1. Kubkob at hindi engkwentro ang tipo ng labanan kaya may sibilyang nadamay sa pangyayari . Sinasabi lamang nilang engkwentro para palabasin na pareho nasa kapasidad ang bawat panig para isagawa ang labanan. Pinalalabas din nila na lahat ng napatay ay mga kasapi ng tropa ng New People’s Arny at wala daw “colateral damage”.
  2. Apat (4) ang kasamang namatay at naging martir sa nasabing labanan na sina Sonny “Ka Nick Pajarillo, Allan “Ka Randy” Bueza, Roderick “Ka Bryan” Gueta, Ken Bryan “Ka Bunso” Bigata at ang sinasabi nilang ika-5 sa napatay ay lehitimong sibilyan na may-ari ng kalapit na bahay na si Elias Garduque. Isa (1) ang nahuli na si Ka Russel sa labanan at ang ikalawang NPA na sinasabi nila ay asawa ng sibilyang napatay ay si Cynthia Garduque kasama ang kanyang anak na isang taong gulang ay sugatan na pinalipas pa ang sampung (10) oras bago lapatan ng kaukulang atensyong medikal. Nagmalasakit sana ang mga kapitbahay pero pinagbawalang lapitan ang mag-ina ng Philippine Army.

  3. Gawa-gawang kwento lang ang sinasabi na “lulusubin daw ng NPA ang PNP Matnog na may dalawang (2) kilometro ang layo at natunugan lang daw ng 31st IBPA ang nasabing paghimpil ng mga kasama. Nandon ang presensya ng mga kasama upang magsagawa ng talakayan hinggil sa nangyayaring pananalasa ng Oplan Bayanihan at paano ipapaunawa ang kanilang mga karapatan ayon sa isinasaad ng mga batas sa digma. Sa nangyari, naulit na naman ang kasinungalingan ni Brig Gen Joselito Kakilala noong Nobyembre 2013 kung saan kinubkob ang mga kasama ng 31st IB na nagsasagawa ng relief, repair and rehabilitation program sa brgy Balocawe ay isang engkwentro dahil hinaharang daw ang relief goods na dala ng Philippine Army samantalang may ilang kilometro ang layo nito sa haywey patungong pier pa-Visaya. Continue reading

Pagkahuli Kay Sandy Malaca, Maniobra sa Teknikalidad ng Korte at Paglabag sa Protocol ng Geneva Conventions at iba pang Batas sa Digma

Pahayag sa Midya

Mayo 10, 2014

“Nakahuli daw sila ng mataas na opisyal ng Bicol Regional Party Committee at ng NPA, buong pagmamayabang na pahayag ng 9th Infantry Division, Philippine Army” noong Mayo 6, 2014 sa umagang balita. Ayon naman kay Lt. Col Lenart Lelina, commanding officer 42nd IB PA sa interbyu sa kanya sa radyo “Hinuli namin si Sandy  Malaca hindi sa pagiging NPA nya kundi sa kasong murder sa dalawang militar sa Taisan noong 2012 dalawang taon na ang nakakalipas”.

Nais naming linawin ang mga sumusunod na punto hinggil sa nasabing pahayag:

  1. HINDI TUGMA ANG MGA SINASABI NI Lt. Col Lenart Lelina, commanding officer 42nd IBPA HINGGIL SA IPINAPATONG KASO KAY SANDY MALACA KUMPARA SA ISINASAAD NG WARRANT OF ARREST.

Sa tabing ng “john does” kinakasuhan ang sinumang personalidad ng rebolusyonaryong kilusan ng mga hinabing kaso ng pagkakaimbwelto at ihahabol na lang ang dokumento mula sa korte kapag nakahuli na.  Gayundin ang inaabot ng mga dating kasamang hinuhuli  na gamit ang mga witness na wala man lang kaalaman sa kaso.  Layunin nitong pagsilbihin sa kanilang psychological warfare at kanilang promosyon kahit pa ito ay lantarang lumalabag sa mga protocol hinggil sa armadong tunggalian. Mabilis ding  nakalimutan ni Lt Col Lenart Lelina at kanyang tauhan ang paglabag sa Protocol II Article 13 Protection for Civilian Population dahil sa walang pakundangan pamamaril sa bahay ng masang si G. Vher  S. Franco sa baranggay Burabod, Lagonoy, Camarines Sur noong Abril 29, 2014 kahit pa sumisigaw na ang masa na sibilyan sila at kagyat nang nakamaniobra ang mga kasama mula sa bahay na pansamantalang nakikipamuhay sa lugar ang kasama. Continue reading

Strengthen and Advance the Formidable Strength of a People United Against an Oppressive Regime

Statement on the 41st foundation anniversary of the National Democratic Front of the Philippines

24 April 2014

The National Democratic Front-Bicol extends its warmest greetings to the people’s revolutionary organizations on the occasion of the National Democratic Front of the Philippines’ 41st foundation anniversary this April 24, 2014. The NDF-Bicol likewise sends its warm welcome to COMPATRIOTS, the revolutionary organization of overseas Filipinos and their families.

It is a victory for the Filipino people that the NDFP has persevered in sharply confronting and decisively fighting the ever decaying semifeudal and semicolonial society. The NDFP’s expansion and consolidation attest to the Filipino people’s utmost value toward their organized action in order to advance their national and democratic aspirations through armed revolution. A truly independent, democratic, and progressive society shall arise from the people’s revolutionary fortitude.

The united front of various classes and sectors is highly important today in forging a formidable weapon against the loathsome US-Aquino regime. Grave corruption, brutality, and puppetry to US imperialism are sound foundations to oust Noynoy Aquino. Continue reading

Patibayin at I-abante ang Makapangyarihang Pwersa ng Nagkakaisang Mamamayan Laban sa Pahirap na Rehimen

Pahayag para sa ika-41 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines

Abril 24, 2014

Marubdob na binabati ng National Democratic Front-Bicol ang lahat ng rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa okasyon ng ika-41 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines ngayong Abril 24, 2014. Ipinapaabot din ng NDF-Bicol ang mainit na pagtanggap sa bagong kaalyadong organisasyong COMPATRIOTS, ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Overseas Filipino Workers at kanilang mga kapamilya.

Tagumpay ng sambayanan ang matalas na pagkompronta at mapagpasyang paglaban ng mamamayan sa balangkas ng NDFP sa harap ng lalong pagkabulok ng malapyudal at malakolonyal na lipunan. Ang paglawak at pagkonsolida ng NDFP ay patunay ng mataas na pagpapahalaga ng sambayanang Pilipino sa kanilang organisadong pagkilos upang i-abante ang pambansa at demokratikong mithiin sa pamamagitan ng armadong rebolusyon. Iluluwal ng mga pagpupunyagi ng mamamayan ang isang lipunang tunay na malaya, demokratiko, at maunlad.

Higit pang kinakailangan ngayon ang malawak na pagbubuklod ng iba’t ibang uri at sektor upang maging makapangyarihang sandata laban sa kinamumuhiang rehimeng US-Aquino. Matibay ang mga batayan sa pagpapatalsik kay Noynoy Aquino dahil sa kanyang malubhang korapsyon, brutalidad, at pagpapakatuta sa imperyalistang US. Continue reading

On the Declaration of a Unilateral Ceasefire this Holy Week

(In response to Mr. Jonathan Magistrado)

April 11, 2014

Dear Jonathan,

We extend our warmest greetings to you in behalf of the National Democratic Front-Bicol.

Your query whether the CPP-NPA-NDF in Bicol will declare a unilateral ceasefire this Holy Week signifies your leaning towards the people’s welfare amidst the ongoing armed conflict between the Government of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines. We value such position of yours.

The revolutionary forces recognize and respect the people’s religious traditions and activities. The document GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE’S DEMOCRATIC GOVERNMENT guarantees the rights of the people to enjoy their freedom of conscience and religion. Continue reading

Gen Bautista Hallucinates With His AFP’s “Forthcoming Victory”

Press Statement
April 7, 2014

Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen Emmanuel Bautista deliberately conceals from the people the basis for waging armed revolution. But the people are resolved that armed revolution is their principal method of breaking away from the wide-ranging and ever-worsening crisis being sponsored by an oppressive and exploitative system. Only with armed revolution, through the New People’s Army, have the people caught sight of hope in achieving genuine liberation, and claiming their rights to land and livelihood. They know fully that their establishment and defense of a truly democratic government rely upon the strength of the people’s army.

Moreover, the National Democratic Front-Bicol remains sincere in proceeding with the peace negotiations in order to pave the way towards resolving the roots of armed conflict between the Government of the Philippines and the NDFP. The people have long yearned for a peace based on justice.

This is in stark contrast with Bautista’s deathly peace that he aims to impose upon the people. For Bautista, peace is the stockpiling of arms and other materiel, under the guise of an anomalous modernization plan, in order to intensify the armed suppression of the people’s discontent. Bautista’s peace is the sustained positioning of soldiers that terrorize the peasant masses in the countryside.

It is laughable how Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt Gen Emmanuel Bautista’s impudence drives him to announce the so-called downward trend of the New People’s Army in the Bicol region, and subsequently lie about the AFP’s supposed forthcoming victory. Has early senility afflicted the self-assertive architect of Oplan Bayanihan? Bautista must have already failed to recall his admission only months ago that the AFP has been unsuccessful at implementing the first phase of their campaign to render irrelevant the people’s revolutionary movement. Continue reading

Sinungaling Si Lt Gen Bautista Sa Pagsasabing Nalalapit Na Umano Ang Kanilang Tagumpay

Pahayag sa Midya

Abril 7, 2014

Sadyang nililihis ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt Gen Emmanuel Bautista ang isipan ng mamamayan sa pananatili ng batayan para sa pagsusulong ng armadong rebolusyon. Pero mulat ang mamamayan na ito ang kanilang pangunahing paraan upang humulagpos mula sa lahatang-panig at walang kasintinding krisis na itinataguyod ng isang sistemang labis na pahirap at mapang-api. Tanging sa armadong paglaban, sa pamamagitan ng New People’s Army, nagkakaroon ng pag-asa ang mamamayan na makamit ang tunay na kalayaan at ang kanilang mga karapatan sa lupa at kabuhayan. Batid nilang nakasalalay sa kanilang armadong lakas ang pagtatayo at pagtatanggol ng isang tunay na demokratikong gubyerno.

Matapat na itinataguyod ng National Democratic Front-Bicol ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan upang hawanin ang daan tungo sa pagresolba sa mga ugat ng armadong tunggalian. Ang kapayapaang inaasam ng mamamayan ay yaong nakabatay sa katarungan.

Kabaligtaran ito ng kapayapaan ng sementeryo na nais ipatanggap ni Bautista sa mamamayan. Kapayapaan para kay Bautista ang magkamal ng armas at kagamitang militar, sa tabing ng maanomalyang modernisasyon, upang paigtingin ang marahas na panunupil sa diskuntento ng mamamayan. Kapayapaan para kay Bautista ang patuloy na pagpakat ng mga sundalo sa mga kanayunan upang maghasik ng terorismo sa masang magsasaka. Continue reading