Iluluwal Ng Kilusang Masa Ang Mga Tulad Ni Sen. Joker Arroyo

Nakikidalamhati ang National Democratic Front – Bicol sa pamilya, mga kaibigan at tagasuporta ni dating Senador Joker Arroyo sa kanyang pagpanaw noong Oktubre 5 dahil sa sakit sa puso. Kinikilala ng NDF – Bicol ang naging ambag ng dating senador mula sa Naga City sa pagpanig sa hanay ng mamamayan sa kanilang pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong interes at karapatan.

Sa panahon ng mapanupil na Batas Militar ni Marcos, ihinain niya ang kanyang libreng serbisyo bilang abugado ng mga sinusupil ng diktadurya. Gayundin maging sa mga sumunod na nagkunwaring demokratikong rehimeng patuloy na umusig sa mga progresibo’t rebolusyonaryong pwersa, ibinigay ni Sen. Joker sa reaksyunaryong korte ang kanyang testimonya na makatutulong sa pagbasura sa mga gawa-gawang kaso laban sa mga akusado. Nagpahayag din siya ng pagtutol sa pagtatalaga sa isang dating upisyal ng kinamumuhiang Philippine Constabulary at dating heneral ng Philippine National Police upang manguna sa pagtakda ng mga karapat-dapat na panagutan ng Batas Militar.

Continue reading

Terorestang Militar at Pasista ng Estado Laban sa Mamamayang Masbatenyo, Tunay na Mensahe ng mga Pagmasaker at Karahasan ng 9th IB, 93rd DRC, 9th ID, AFP sa Ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Pahayag
Maria Roja Banua
Tagapagsalita

Agosto 7, 2015

Nagdudumilat ang katotohanan na ang sinasabing Peace and Development na programa ng Oplan Bayanihan ayon sa Internal Peace and Security Plan (IPSP) na anumang pagreporma nito mula sa Oplan Lambat Bitag I, II at III ay walang mababago sa anti-mamamayan at kontra-insurhensyang esensya nito.

Tanging ligalig, takot at terorismo ang ipinalalasap nito sa mga Masbatenyo. Ginagambala ang pamumuhay at nahihinto ang mga trabaho at pagsasaka. Natitigil ang mga estudyante sa pag-escuela at nangangamba sa takot ang mga kababaihan . Naaabala ang transportasyon ng mga kalakal at apektado ang negosyo. Pinakamasahol ang pananakit, pagtortyur at pagpatay sa mga sibilyan sa brutal at masaker na paraan. Ito ang likas na pasistang katangian ng makinaryang panupil ng paghaharing US-Aquino, kabangisan sa mamamayan upang lumikha ng sindak at takot at walang pakundangang pamamaslang upang itaguyod ang interes ng dayuhan at lokal na naghaharing-uri. Continue reading

Masaker sa Apat na Sibilyan ng Masbate, Ganting Aksyon ng CIDG-Bravo Company ng 9th Infantry Battalion-903rd Brigade, 9th ID, AFP sa Ambus na Inilunsad ng Jose Rapsing Command-BHB, Masbate

(Panimulang Ulat na Natanggap ng Public Information Bureau-NDF-BIKOL c/o Maria Roja Banua)

Agosto 03, 2015 alas-4:00 ng hapon -Inambus ng yunit ng Jose Rapsing Command (JRC-NPA, Masbate) ang papauwing pinagsamang tropa ng Criminal Intelligence and Detection Group (CIDG) sa pamumuno ni Major Manuel Pedire at Bravo Company, 9th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pamumuno naman ni 1st Lt. Jeffrey Fajardo sa haywey ng Brgy. Mactan, Cawayan. Isang opisyal ang agad na napatay sa labanan habang may apat (4) na sugatan: 3 sa tropa ng Bravo Company at isa (1) sa tropa ng CIDG.

Bago ang nasabing ambus, tatlong (3) araw na nagsagawa ang mga sundalo ng operasyon sa mga barangay ng Cataingan, Palanas, Cawayan at Placer, Masbate. Operasyong paninindak at terorismo ang naging kondukta ng mga nasabing sundalo laban sa mamamayang Masbatenyo. Walang pakundangang nanira ng mga ari-arian, nanghalughog ng mga bahay, nambugbog, nanampal sa ilang kababaihan, nang-akusa at nagtanim (planted) ng armas at bomba sa bahay ng mga sibilyan. Continue reading

Basagin ang Kasinungalingan ni Aquino at Magpunyagi sa Kanyang Pagpapatalsik!

Pahayag sa Midya

Hulyo 25, 2015

Sa huling State of the Nation Address ni Benigno Simeon Aquino III sa Hulyo 27, muli niyang tutuligin ang mamamayan ng mga kasinungalingan sa umano’y pag-unlad ng bayan, at enggrandeng susumahin ang kanyang naging panunungkulan. Nananawagan ang National Democratic Front – Bicol sa mamamayan na basagin ang mga kasinungalingan ni Aquino at paigtingin ang kilusan para siya’y patalsikin at pagbayarin sa malulubhang krimen sa bansa at mamamayan.

Sa loob ng mahigit limang taong panunungkulan ni Aquino, pinalubha nito ang mala-kolonyal at mala-pyudal na krisis ng bansa. Kakumbina ng sinungaling na islogang “Tuwid na Daan”, itinaguyod ng rehimeng Aquino ang interes ng imperyalismong US, nagkasala ng matinding korapsyon at katiwalian, at pinabuwelo ang brutalidad ng bayarang militar at pasismo ng estado. Sa ilalim ng kanyang paghahari, inilugmok sa mas matinding kalupitan at kahirapan ang mamamayan.

Todong pagpakapapet sa imperyalismong US ang ipinamalas ni Aquino sa ilalim ng kanyang rehimen. Ibinandila niya ang neoliberal na globalisasyon, na nagresulta sa pinaigting na mga patakarang liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon, at denasyunalisasyon. Bunga nito, nanatiling agraryo at atrasado ang ekonomya. Walang pambansang industriyalisasyon at sa halip, inihapag ng rehimen para paghuthutan ng dambuhalang tubo ng malalaking kapitalistang dayuhan at lokal ang mga likas na yaman at lakas paggawa ng bansa. Itinulak niya ding baguhin ang Konstitusyong 1986 upang payagan ang walang-hangganang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga lupain at negosyo sa bansa, at pinalubha pa ang kontrol ng US sa pagpasok ng gubyerno ng Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement.

Sa rehimen ni Aquino naganap ang pinakamasahol na maniobra sa mga pampublikong pondo upang ibulsa ng kanyang paksyon. Naging malakihan din ang koleksyon ng kotong sa lalong naging talamak na ismagling, at garapalang pinaboran ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at tagasuporta upang makuha ng mga ito ang mga proyekto ng gubyerno sa ilalim ng Public-Private Partnership.

Ipinataw ng rehimeng Aquino ang brutal at mapanlinlang na Oplan Bayanihan na dinisenyo ng US sa layuning wakasan kundi man mapahina ang rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan. Nagdulot ito ng malawakang mga paglabag ng bayarang militar sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas. Kinumbinahan ng mapanlinlang na mga dekorasyon ang brutalidad ng Oplan Bayanihan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P’s), Cash for Work, KALAHI, at PAMANA na pawang batbat sa katiwalian.

Ang paghahari ni Aquino ay nagdulot sa Bikol ng paglaganap sa maraming prubinsya ng mga malawakang operasyon at aplikasyon sa mapandambong na pagmimina; pagbitaw ng gubyerno sa mga serbisyong panlipunan, pangkalusugan at iba pang pangkagalingan; hindi matigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin; pagpatindi ng mapagsamantalang kontraktwalisasyon sa paggawa, pagpako sa minimum na sahod at sweldo, at pagwasak sa kilusang manggagawa.

Ang huwad na CARP at CARP-ER, na kung hindi man nagkait ng lupa sa mga nagbubungkal, ay nagrekonsentra lamang ng mga lupain patungo sa mga bagong sibol na panginoong maylupa. Sa mga prubinsya ng Camarines, binibigyang-daan ng neoliberal na disenyong reforestation ni Aquino ang pagkamkam sa malalawak na lupaing publiko, at ginagawang malalawak na asyenda ng mga pambansa at lokal na panginoong maylupa-pulitiko upang pagtamnan ng mga pang-eksport na produkto.

Taliwas sa pinagyayabang ng 9th Infantry Division Philippine Army, bigo ang Oplan Bayanihan at sa halip, patuloy na lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan sa Bikol at nagtatamasa ng mainit na suporta ng mamamayan. Ang kabiguan ng Oplan Bayanihan ay patunay lamang na wasto at makatarungan ang Pambansa Demokratikong Rebolusyong isinusulong ng armado at rebolusyonaryong mamamayan at may mataas na kapasidad silang biguin ang bawat kontra-insurhensyang oplan at ipagtagumpay ang digmang bayan. Ang tanging nakakamit ng mga pantastikong deklarasyon ng 9th ID na “Conflict Manageable and Ready for Further Development” ang mga prubinsya ng Bikol ay ang bilugin ang ulo ng mga mapagdambong at papaniwalain ang mga itong nasupil na ang mamamayan sa kanilang rebolusyonaryong paglaban sa pagpiga sa likas yaman at lakas paggawa ng rehiyon at bansa.

Patuloy na nakaumang ang mga krimen ni Aquino. Hindi malayo na sa natitirang mga buwan ay isagad nito ang pagpiga ng mga pakinabang mula sa katiwalian at pagnanakaw, pagtaguyod sa patakarang globalisasyon lalo’t ipinamamarali ang pagtitipon ng imperyalistang APEC sa Albay ngayong Setyembre, at pagkumahog na isiksik sa mga nalalabing buwan ng rehimen ang karahasan at panlilinlang ng Oplan Bayanihan.

Sa harap ng lahat ng ito, walang araw na hindi kagyat ang makatarungang pangangailangan na patalsikin si Aquino, gaano man kaikling panahon ang natitira sa nakapuwestong rehimen. Nananawagan ang NDF-Bicol sa mamamayan na magpursige sa kilusang talsik upang parusahan ang anti-nasyunal, anti-mamamayan, at pasistang rehimen. Kailangang higit pang palawakin ang naaabot ng ahitasyon, propaganda, at edukasyon, upang mapalahok ang dumarami sa ubos-kayang paglaban ng mamamayan sa rehimeng umaapi’t nagpapahirap sa kanila. Kailangang paigtingin ang mga aksyong protesta, pagkilos sa mga lihim na alyadong organisasyon ng NDF, at pagtaguyod sa armadong pakikibaka. Kaakibat nito, ang matutunog na taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan – Bikol nitong mga nagdaang linggo, at ang mga susunod pa, ay tugon ng hukbong bayan sa hinihinging pagparusa sa kinamumuhiang rehimen.

Ihinahambog ng SONA ni Aquino ang litanya ng pagsasamantala’t pang-aapi sa malawak na mamamayan ng mga imperyalista’t lokal na naghaharing uring kanyang kinakatawan. Marapat lamang na pabulaanan ito ng mamamayan at siya’y patalsikin. Unti-unting pahihinain ng gayong mga pagkilos ang buong naghaharing estado, at katambal ng pinaigting na armadong rebolusyon, ay dadalhin ang mamamayan papalapit sa kanilang paglaya sa gapos ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

Mabuhay ang Pambansa Demokratikong Rebolusyon!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Kahibangan, Deklarasyon na “Manageable Conflict Area o MCA ang apat (4) na Probinsya ng Rehiyon

Pahayag sa Midya
Mayo 27, 2015

Kahibangan ang pinaketeng deklarasyon ng 9th Infantry Division na “manageable conflict area o MCA” na daw ang mga Probinsya ng Camarines Norte (Enero 2015), Albay (Abril 23), Catanduanes (December 2014),  at nitong Mayo 25, 2015  ideklara na rin ang probinsya ng Camarines Sur.   Hindi matatabunan ng magarbong motorcade ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa rehiyon at mga kontra-insurhensyang programa ng Kalahi, Pamana at 4P’s ang mukha ng kahirapan habang talamak na kabulukan at korapsyon ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang pinaghaharian ng panginoong maylupa, burgesya komprador na naglilingkod sa interes ng kanilang among Imperyalismong Estados Unidos. Continue reading

Reyd Isinagawa ng yunit ng Jose Rapsing Kumand ng New People’s Army Laban sa Tropa ng 9th Infantry Batalyon sa Masbate!

Nireyd ng isang yunit ng Jose Rapsing Command -New People’s Army (JRC-NPA) ang temporaryong kampuhan ng 9th Infantry Batallion na nagsasagawa ng Project Development Team (PDT) sa baranggay Cantorna, Monreal, Masbate noong Mayo 2, 2015 alas 10:00 ng umaga. Nasamsam ang yunit ng JRC-NPA ang 4 pirasong backpack, 2 piraso ng US-back pack, 2 piraso ng regular na back pack, isang box bala ng M16 na may 2,500 rounds at 2 kadena ng M60, 2 piraso ng amaputs ng M16 na may 13 pcs magasin na may lud na bala, medicine bag na may mga lamang mga gamot at dental set. Matamang minomonitor ng mga yunit ng JRC-NPA ang temporaryong base ng 9th IB na abala sa pagtaya para manalo sa tinaguriang Higanteng Boksing ng Mundo kaya nang magkaroon ng pagkakataon ang mga kasamang pinasok ang nasabing kampo nang anumang balang ginamit.(more)