Pinaigting na Militarisasyon sa Masbate, Lansakang Paglabag sa Tigil-putukan

Pahayag

Luz Del Mar-Tagapagsalita

Oktubre 25, 2016

Mariing kinukondena ng Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate ang kasalukuyang pinaigting na militarisasyon sa buong lalawigan Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar na ito ng AFP ay nagaganap sa kabila ng deklarasyon ng GRP ng unilateral na tigil-putukan.

Sa Isla ng Ticao, mula pa noong huling bahagi ng 2014 hanggang sa ngayon ay mas lalo pang pinaigting ang atake-militar sa mga dating baryo at bayan na sinaklaw ng CPDT-OPB noong nakaraang taon at unang hati ng 2016. Mula Oktubre 12, 2016 hanggang sa kasalukuyan ay nananalasa muli sa Isla ng Ticao partikular sa bayan ng Monreal sa mga barangay ng Rizal, Real, Cantorna, Togoron, Maglambong, Mac Arthur at Sto Niño ang tropa ng Charlie Coy, 9IB PA na pinamumunuan ni 1Lt. Flores.

Sa ika-3 Distrito naman, nagdeploy ng tropa ang Phil. Army sa mga baryong saklaw ng bayan ng Dimasalang at Cawayan. Ipinakat ang pinagsanib na tropa ng Alpha Coy-31st IB PA, , 9th IB PA at tropang mula sa CMO Bn ng 9th ID PA na nakabase sa Pili, Camarines Sur. Nagsimula ang operasyong militar nila sa mga lugar na ito noong Oktubre 6, 2015 at nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Sa bayan ng Dimasalang, pinupokusan ng operasyong militar ang mga baryo ng Mambog, Buenaflor at Cabanoyoan. Sa Cawayan, nakapokus ang kanilang operasyon sa mga barangay ng Libertad, Cabungahan, Calapayan, Villa Hermosa, Tuburan at Madbad. Ang mga operasyong ito ay tinatabingan ng Community Peace And Devevelopment Team (CPDT) sa ilalim ng Oplan Bayanihan (OPB). Sa pamamagitan nito, ang Bayahihan Team Activities (BTA) ng mga militar ay nakasentro sa gawaing paniniktik, pandarahas at pananakot sa mga taumbaryo.

Sa loob ng halos dalawang linggong operasyon at pananatilili ng mga militar sa mga baryo, lumikha ito ng matinding takot at ligalig sa mga mamamayan. Mistulang umiiral ang Batas Militar sa mga baryong ito dahil inalisan ng kapangyarihan ang mga lokal na upisyal at pinutol ang karapatang-sibil at kapasyahang mamuhay ng marangal ng mga mamamayang karamiha’y magsasaka.. Noong Oktubre 22, 2016, isang sibilyan ang iligal na inaresto, hinalughog ang bahay at nilagyan ng kopya ng rebolusyonaryong mga babasahin at 7 bala ng M16 sa loob bahay nito para palabasing kasapi ng BHB. . Sapilitan din siyang pinapagiya ng mga militar sa mga operasyong kombat at tuluy-tuloy iniimbestigahan.

Noong umaga ng Oktubre 24, ang mga militar ay nagsagawa ng pagbabahay-bahay at iligal na nanghalughog sa Sityo CTN, Bgy. Cabungahan at iligal na inaresto ang isang kabataang mag-sasaka.

Ang mga gawing ito ay labag sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL na nauna nang pinirmahan ng GRP at NDFP noong 1998 at muling pinagtibay sa kasalukuyang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan ng dalawang panig sa ilalim ng pamahalaang Duterte.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate sa mamamayang Masbateño at mga rebolusyonaryong pwersa na ilantad at labanan ang mapanlinlang na CPDT-OpB. Dapat na ilantad ang hayagang paglabag sa karapatang pantao na dulot nito. Magrehistro ng protesta laban sa mga marahas na pakanang ito at sa lansakang paglabag sa kanilang sariling deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan. Igiit ang mga karapatan sa kalayaang sibil at sa pagkakaroon ng pambansang kalayaan at soberanya laban sa Oplan Bayanihang idenisenyo ng US Army. Patuloy na pahigpitin ang hanay at labanan ang mga panlilinlang, pananakot, pang-aabuso at terorismong militar upang pagwatak-watakin ang mamamayan sa layong wasakin ang kapasyahang lumaban para sa pagbabago ng lipunang pinaghaharian ng mga malalaking burgesya kumprador at panginoong-maylupa.

Dapat kilalahin ng AFP at PNP ang katotohanang nasa likod ng usapang pangkapayapaan at tigil-putukan. Hangga’t hindi hinaharap ang mga sanhi ng sigalot na bunga ng kahirapan, kawalang-katarungan at kawalang kaunlaran at kalayaan ng bansa ay hindi makakamit ang kapayapaan . Dapat matamang kilalanin ng GRP na ang NDFP ay may sariling paggugubyerno at mamamayang pinamamahalaan sa mga teritoryong saklaw ng iba’t ibang antas ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan na pinangangalagaan ng Bagong Hukbong Bayan. Ang kanilang patuloy na presensya at operasyong militar sa tabing ng ”Peace” at ”Development” ay malinaw na probokasyon at pag-atake sa mga teritoryo ng Gobyernong Bayan. Ang iskemang ito ay naglalayong wasakin ang paglakas ng hanay ng rebolusyonaryong mamamayan batay sa disenyo ng Counter Insurgency Guide (2009) na pinapairal ng US sa iba’t ibang estado sa buong mundo.

Matapat na pinahahalagahan ng mga rebolusyonaryong pwersa ng Masbate ang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Pamahalaang Duterte at mahigpit na tumatalima sa Interim Unilateral Ceasefire batay na ilinabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas upang bigyang-daan at opurtunidad ang mapayapang paraan ng paglutas ng mga ugat ng sigalot ng digma at makamtan ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, tunay na kaunlaran at malayang lipunang Pilipino.

Ang pahayag na ito ay magsisilbi ring babala sa mga upisyal at tauhan ng 9th ID PA ng rehiyong Bikol na nakatalaga sa Masbate 9th IB sa kanilang patuloy na paghahasik ng terorismong militar sa mamamayan at sa kanilang katugunang, ”Ang NPA lang ang may Ceasefire, Kami, Wala!” Sa gitna ng usapang kapayapaan, nanatili sa aktibong depensa ang mga pwersa ng BHB-Jose Rapsing Command at matapat nitong pananatilihin ang kapasyahang ipagtanggol ang mamamayang Masbateńo laban sa pasismo ng AFP, PNP at ibang pang armadong grupo sa prubinsya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.