MASAKER SA MGA MAGSASAKA NG PASISTANG MAKINARYA NG ESTADO SA KIDAPAWAN CITY LABAN SA MAGSASAKA, KONDENAHIN!

Mariing kinukundenang National Democratic Front-Bikolang pinakasagad sa butong atakeng rehimeng Aquino laban sa mga magsasakang Lumad at Kilusang Magbubukid sa Pilipinas-Mindanao sa Kidapawan City, North Cotabato.  Dalawa (2) ang patay at apatnapo (40) ang sugatan at marami ang inaresto sa hanay ng mga magsasakang kung saan nasa ikatlong araw ng kanilang isinasagawang kilos protesta para sa kahilingang ayudang bigas sa nararanasang kalamidad.

Sumagad na sa hayagang pasismo ang estado upang maisagawa ang masaker sa isang lehitimong legal napagkilos ng mga magsasaka at mamamayan ng North Cotabato. Subra-sobrang kabang isang sagot ng rehimeng Estado Unidos-Aquino laban sa mga Lumad at mamamayan ng Mindanao na nagpasyang ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno at sakahan laban sa mapangwasak na pagmimina ng mga kumpanya ng dayuhan at local nanaghaharinguri.

Sariwa pa sa talaan ng mga pamamaslang laban sa mga bata, matanda, babae at mamamayan sa Mindanao.  Sa pinakahuling pandarahas ay ang isinagawang panununog ng mga elementong militar at paramilitar sa Haran Compound kung saan pansamantalang tumutuloy ang mahigit pitong daang (700) Lumad na lumikas sa kanilang mga komunidad dahil sa militarisasyon. Bahagi lamang ito sa libo-libong mga magsasakang na disloka at napilitanglumikas dahil sa matinding operasyong halos limampong porsyento (55%) ng pwersang mersenaryong makinaryang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Itinutulak lamang ng rehimeng US-Aquino ang mga magsasaka na magtanggol sasarili laban sa matinding pang-aapi at pagsasamantala at tahakin ang iba’t-ibang paraan ng paglaban.  Mahigpit na tatandaan ng mamamayan ang aral sa kasaysayan hanggang lubusang tahakin ang armadong paglaban na sya lamang katugunan na mabago ang mapang-api at mapagsamanta lang sistemang lipunan.

Higit na pagtibayin ang kapasyahang ipagtatanggol sa sariling hanay, laban sa kaapihan at pagsasamantala.

Determinadong isulong ang rebolusyon hanggang saTagumpay.

Maria RojaBanua

National Democratic Front-Bicol

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.