Marso 8, Buwan g Ibayong Pagsulong ng Kilusan para sa Pagpapalaya ng Kababaihan

NGC

Nagpupugay ang National Democratic Front-Bicol sa ika-115 na Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan. Nagpupugay din tayo sa ika-45 taon ng pagkakatatag ng rebolusyonaryong organisasyon ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) na kasapi ng National Democratic Front. Ang kauna-unahang rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihan na nag-organisa sa sariling hanay patungo sa paggapi ng naghaharing uri at pagbaka sa apat (4) na awtoridad ng pulitika, relihiyon, angkan at asawa. Mahigpit nitong iniugnay ang batayang pagsasamantala sa kasarian sa pambansang pagpapalaya kaakibat ng kilusang magsasaka, manggagawa at samahan ng mala-manggagawa sa komunidad at panggitnang pwersa.

Iniluwal ito ng makasaysayang kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan na may mahigpit na ugnay sa malawak na masa, pakikibaka para sa hustisyang panlipunan at pambansang soberanya laban sa dayuhang mangongolonya. Ilan sa maraming kilalang mga kababaihan ang gumampan ng di-matatawarang papel laban sa mga kolonyalistang Espanyol ay sina Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Agueda Kahabagan, Teresa Magbanua, Melchora Aquino at Trinidad Tecson. Ang mga kababaihang ito ay hindi lamang naging tagapag-alaga ng mga sugatan at maysakit o paghanap ng tulong pagkain at pondo para sa rebolusyon. Gumampan sila ng pinakamapanganib na tungkulin sa pagdadala ng komunikasyon at pagtatago ng dokumento ng katipunan. Ang ilan sa kanila ay hayagang lumahok sa pakikibaka at naging mahusay na heneral sa loob ng rebolusyonaryong hukbo ng katipunan.

Sa panahon ng pananakop ng Amerkano, Hapon at pagpapanumbalik ng kontrol ng Amerkano sa Pilipinas muling ipinakita ang tradisyon ng paglaban ng mga kababaihan at mamamayan laban sa kolonyal at malakolonyal na paghahari. Nakamit ang ilang reporma tulad ng karapatan sa edukasyon, maging bahagi ng lakas paggawa, bomoto hanggang karapatang tumukbo sa panunungkulan sa gobyerno. Ang mga karapatang ito ay di lubusang nagpapalaya sa kababaihan nagagamit lamang para sa ibayong pagsasamantala at naglingkod sa interes ng lokal na naghaharing uri at dayuhang kontrol.

Kung gayon ang buwan ng Marso 2015 ay hamon ng higit na pagsulong ng mga kababaihan sa mga isyu, usapin ng kababaihan at lipunan. Ang paglala ng karahasan sa kababaihan tulad ng panggagahasa, prostitusyon at pagmamaltrato sa loob at labas ng bansa, kontraktwalisasyon sa paggawa na pinagtitibay ng K+12 na sistema sa edukasyon at batas sa paggawa ay pagsuhay sa nabubulok na lipunang malakolonyal at malapyudal.

Ang pagsusulong ng armadong pakikibaka, rebolusyonaryong kilusang sa pagpapalaya ng kababaihan kaagapay ng makauring paglaban ay lilikha ng kondisyon para higit na maigiit ng mga kababaihan ang pampulitika at sosyo-ekonomikong mga karapatan. Nagsisilbi itong paaralan upang tupdin ang partikular na tungkulin at rekisitos sa susunod na yugto ng rebolusyon hanggang tagumpay..

Mabuhay ang kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan!
Mabuhay ang rebolusyon!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita – NDF-Bicol

Email account: mariarojabanua@gmx.com/ndfpbicol@gmail.com
Facebook account: https://www.facebook.com/mariarojabanua
Wordpress : http://www.ndfbicol.wordpress.com
Blogger : http://www.ndfpbicol.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s