Ang Pagmamahal ayon kina Ka Greg at Ka Nel

PINAKAMATAAS NA PAGDAKILA ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, at National Democratic Front sa rehiyong Bikol para sa mag-asawang martir ng rebolusyon na sina Ka Greg Bañares at Ka Nel.

 Sagisag ng rebolusyonaryong pag-iibigan ang naging relasyon ng dalawang kasama. Itinugma nila ang kanilang pagmamahalan sa mga tungkulin sa rebolusyon. Karugtong ng kanilang pagmamahal sa isa’t isa bilang mag-asawa, ay ang pagtuon ng gayong pagkakabigkis upang mapaghusay ang kanilang pagsasakatuparan ng mga gawaing iniatang ng Partido. Gayundin naman, ang pagpapauna ng bawat isa sa paglilingkod sa mamamayan ang higit ding nagpatibay sa pagtatangi nila sa isa’t isa.

Naging magkasintahan sina Ka Greg at Ka Nel noong 1996 nang organisador pa ng mga Bikolano sa Kamaynilaan si Ka Greg, habang si Ka Nel naman ay aktibo sa pag-oorganisa laban sa maka-imperyalistang GATT-WTO. Nabuo ang kanilang paghanga sa isa’t isa pangunahin dahil sa taglay ng mga kasama ang pagkatig sa mamamayan. Nangingibabaw na batayan din ang mga personal nilang pagkakasundo at ispesyal na turingan. Ikinasal sila noong 1999 sa sonang gerilya sa Albay at nakatakda sanang ipagdiwang ang ika-14 taon ng kanilang kasal sa Partido Komunista nitong Hulyo 7. Ilang panahon din silang magkahiwalay ng gawain, at nagkalapit lamang noong 2001, nang nasa Panrehiyong Kawanihan sa Instruksyon si Ka Greg, at pinamumunuan naman ni Ka Nel ang Istap sa Propaganda ng rehiyon.

Magkatambal sa lahat ng usapin at laging okupado sa mga rebolusyonaryong tungkulin sina Ka Greg at Ka Nel. Magkatuwang sila sa gawaing propaganda, magkaagapay sa mga personal na hamon, at nagsusuportahan sa paglutas ng mga problema.  Kung mas mapangahas si Ka Greg sa mga ideya sa trabaho, sinusuhayan naman ito ni Ka Nel sa kanyang pagiging mapanlikha at mapamaraan sa implementasyon. Habang epektibong gumagampan si Ka Greg ng kanyang gawain bilang tagapagsalita ng NDF-Bicol, higit naman itong napatitingkad ni Ka Nel dahil sa kanyang mayamang ideya sa pagpapalaganap sa mas midya ng rebolusyonaryong paninindigan. Ang prestihiyong tinatamasa ngayon ng rebolusyonaryong kilusan sa Bicol ay resulta sa isang bandang di- masukat na dedikasyon at masinop na pagtutulungan nina Ka Greg at Ka Nel upang higit pang ilapit ang rebolusyon sa mamamayang Bikolano.

Sa kabila ng patung-patong na mga gawain, hindi kinakaligtaan nina Ka Greg at Ka Nel ang pagpapaunlad din ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sa mga panahong magkalayo sila sa isa’t isa, tinitiyak nila ang tuluy-tuloy na komunikasyon. Nang minsang mabalitaang nakubkob ang platun nina Ka Nel sa Albay at ilang araw nang wala ng kumpirmasyon sa kanyang kalagayan dahil madalang pa ang paggamit ng cellphone, lahat ng paraan ay ginawa ni Ka Greg upang matiyak ang kaligtasan ng asawa. Nag-organisa siya ng mga aktibistang masa sa baryong kinikilusan upang tumawid ng ilang prubinsya at umugnay kay Ka Nel.

Hindi lamang sa pagpapahayag ng pagtangi magkatugon ang kanilang rebolusyonaryong relasyon. Lagi nilang pinapagtibay ang loob ng bawat isa sa mga panahon ng kani-kaniyang kahirapan nang sa gayon ay makapagpatuloy sa mga gawain. Malaking hamon sa kanila ang pagkalinga sa kanilang mga anak nakailangang paglaanan ng ispesyal na pag-aalaga. Sa kabila ng matinding banta sa seguridad laluna kay Ka Greg, ginagawan nila ng paraan na makapaglaan ng panahon upang makapiling ang mga anak. Nagtutulungan ang mag-asawa sa pagbabalak upang matiyak ang pangangalaga sa mga bata.

Mangyari pa, dahil tunay na masinop at sistematiko sina Ka Greg at KaNel, mahusay nilang napagsasabay ang mabibigat na responsibilidad. Hindi kailan man nagsalungat ang paggampan nila ng responsibilidad sa Partido at sa pamilya. Natiyak ang pangangalaga sa kanilang mga anak sa kabila ng pagkilos nila bilang buong-panahong mga rebolusyonaryo sa kanayunan. Gayundin, hindi kailan man sila pinanghinaan ng loob sa gawain dahil sa ispesyal na pangangailangan ng kanilang mga anak.

Huwarang mag-asawa, gayundi’y huwarang mga lider ng rebolusyon. Higit pa sa pagmamahal nila sa isa’t isa ay ang nangungunang pagmamahal nila sa aping mamamayan.  Ito ang iniwang pamana nina Ka Greg at Ka Nel. Ang pagtunghay sa kanilang buhay at pakikibaka ay habilin ng pagpapatuloy ng mga rebolusyonaryong gawain mula sa kanilang kinalugmukan.

Marapat lamang kung gayon na saidin na ang pagluksa ng mga nagmamahal na kapamilya, kaibigan at kasama nina Ka Greg at Ka Nel. Marapat lamang na ikuyom na ang mga kamao at higit pang patalasin ang mga diwa.  Dahil kaparis ng mahuhusay na mga kadreng nag-alay ng kanilang buong panahon, marapat lamang naituon na ang pagdalamhati tungo sa mas pina-alab na paglilingkod sa sambayanan.

 

National Democratic Front-Bicol

Hulyo 8, 2013

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s