Mga Kasinungalingan At Panlilinlang ng 9th Infantry Division: Pinagtatakpan ang Brutalidad ng Oplan Bayanihan sa Rehiyong Bikol (Sagot sa Press Release ng 9th ID-Philippine Army sa pamamagitan ni Maj. Angelo Guzman, Oktubre 7, 2012)

Pahayag sa Media
12 Oktubre 2012

Isang malaking ilusyon ang ipinangangalandakang tagumpay ng “Internal Peace and Security Plan IPSP-Bayanihan” ng 9th ID-PA sa rehiyong Bikol. Nilubid na mga kasinungalingan at pekeng mga tagumpay ang inilalahad ng 9th ID sa pinakahuling pahayag nito noong Oktubre 7.

Hindi nakapagtataka at hindi nakagugulat kung maglubid ng kasinungalingan ang 9th ID gamit ang pekeng mga tagumpay upang palitawing nagtatagumpay ang Oplan Bayanihan laban sa rebolusyonaryong kilusan.Likas na bahagi ng Oplan Bayanihan ang paggamit ng engrandeng panlilinlang at saywar laban sa mamamayan upang pagtakpan ang paggamit ng brutalidad at terorismo ng estado laban sa mga tumututol at lumalaban sa bulok na naghaharing sistema ng bansa.

Sa kabila ng bukambibig nitong pagbabago ng diin mula sa “pagtatagumpay ng gera” tungo sa umano’y “pagtatagumpay ng kapayapaan”, malinaw sa pahayag ng 9th ID na pangunahing nakasandig pa rin ang estratehiya nito sa paggamit ng malupit at brutal na mga operasyong militar. Ginagamit pa rin nitong pamantayan ng umano’y tagumpay ng Oplan Bayanihan ang bilang ng mga napatay at nadakip na mga kadre at kasapi ng rebolusyonaryong kilusan at mga ordinaryong mamamayan na pinararatangan nilang may kaugnayan sa PKP-BHB-NDFP.

Panlilinlang sa mamamayan ang boladas nitong pagtataguyod umano sa “karapatang pantao”, “kapayapaan at kaunlaran”, at “re-edukasyon” umano ng mga tropa nito. Sa katunayan, pilit na pinagtatakpan at binubura ng 9th ID ang napakahabang rekord ng karumaldumal na krimen nito sa mamamayan tulad ng pagdukot at pagtortyur, ekstra-hudisyal na pamamaslang, pagmasaker, paglabag sa karapatan ng mga bata at panggagahasa sa kababaihan; paghahasik ng takot at militarisasyon sa kanayunan at kalunsuran ng mga operasyong “peace and development”; pagkakasangkot sa mga nakawan at panghoholdap, at iba pang paglabag sa karapatang pantao.

Nagpapatuloy ang mga kaso ng ekstra-hudisyal na pamamaslang na kagagawan ng mga armadong pwersa ng estado partikular ng 9th ID. Umabot na sa 35 ang biktima ng ekstra-hudisyal na pamamaslang ng 9th ID sa rehiyong Bikol sa panahon ng panunungkulan ng gubyernong Aquino mula Hunyo 2010 hanggang Setyembre 2012 (128 biktima ng EJK noong panahon ng rehimeng Arroyo).

Ang pinakahuling biktima ng ekstra-hudisyal na pamamaslang ay si Antonio “Ka Eddie” Perelonia na inamin ng 9th ID na napatay umano sa isang “engkwentro” sa Ligao City. Iligal na inaresto si Ka Eddie noong Setyembre 26, 2012 sa Bgy. Teongson, Ligao City at pinagbabaril nang walang kalaban-laban sa di-kalayuan ng kanyang bahay. Si Ka Eddie, 63-taong gulang ay walang armas, at nagpapagamot ng sakit na diabetes, hypertension at sakit sa puso nang paslangin ng mga tropa ng 2nd IB-PA.

Noong Agosto 7 ng kasalukuyang taon ay walang awang pinaslang ng “death squad” ng 49th IB-PA si Kapitan Merlyn Bermas ng Bgy. Malaya, Labo, Camarines Norte. Namatay din ang 4-taong gulang na apo ni Kapt. Bermas na si Gerald Oreza. Tinutulungan ni Kapt. Bermas ang pamilyang Mancera na biktima rin ng masaker ng mga tropa ng 49th IB noong Pebrero 25, 2012.

Sa kaso ng masaker sa pamilyang Mancera, namatay sa insidenteng ito si Michael (10-taong gulang), Richard (7-taong gulang) at ang kanilang amang si Benjamin na isang sibilyan. Sugatan din ang isa pang anak ni Benjamin na si Leonisa (14-taong gulang).

Hanggang ngayon ay walang katarungang nakakamit ang mga biktima ng masaker ng 9th ID. Kabilang dito ang masaker sa pamilyang Mancera noong Pebrero 25, 2012 sa Bgy. Malaya, Labo, Camarines Norte; masaker sa anim katao na karamihan ay mula sa pamilyang Bico sa Bgy. Villadima, Libmanan, Camarines Sur noong Pebrero 4, 2011; masaker sa tatlong miyembro ng pamilyang Lotino sa Bgy. Nabas-an, Daraga, Albay noong Oktubre 11, 2010; at masaker sa apat na sibilyan sa Bgy. Sta. Maria, Mobo, Masbate noong Setyembre 7, 2010.

Hindi nasasagkaan ng brutalidad at panlilinlang ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang nag-iibayong pagsulong at paglakas ng rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayan sa rehiyong Bikol. Laging nanghuhula (at laging pumapaltos) ang 9th ID at PNP sa tunay na lakas at hawak na armas ng BHB sa Bikol. Hindi nito maunawaan na dahil sa lawak at lalim ng baseng masa ng BHB ay may kakayahan itong magrekrut at magparami ng mga pulang mandirigma ng higit ilang daang beses sa bilang ng napapatay o nadadakip na mandirigma sa labanan.

Araw-araw ay nadadagdagan ang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan sa bawat sulok ng rehiyon bunga ng paghahangad ng mamamayan na makaalpas sa napakalubhang krisis sosyo-ekonomiko; at resulta ng ibayong pag-aasikaso ng mga gawain sa pagmumulat, pagpapakilos, pag-oorganisa, pagtugon sa mga kahilingan ng mamamayan laluna sa kawalan ng lupa at iba pang kagalingan;  paglulunsad ng rebolusyong agraryo at pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya at armadong pakikibaka.

Ginagabayan ang kanilang pagkilos ng binalangkas na programa ng pambansa at panrehiyong pamunuan ng rebolusyonaryong kilusan na naglalaman ng mga plano at tungkulin para makamit ang 5-taong programa tungo sa pag-igpaw sa mas mataas na yugto ng estratehikong pagkapatas (strategic stalemate) ng digmang bayan.

Sa katunayan, nagresulta ito sa makabuluhang paglaki ng kasapian ng iba’t ibang alyadong organisasyong ng NDFP tulad ng PKP, Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, Kabataang Makabayan, MAKIBAKA at marami pang iba; paglawak ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa; at pagtatayo ng dagdag na mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa maraming baryo at bayan.

Masiglang-masigla ang pagpapapultaym sa BHB ng mga kabataan sa kanayunan at kalunsuran at mula sa ibang sektor tulad ng mga kababaihan. Lumalaki at nabubuo ang dagdag na mga yunit ng milisyang bayan at mga yunit-pananggol sa mga baryo.

Tuluy-tuloy na pinatatatag ang mga lakas-kumpanyang prenteng gerilya na nakapuwesto sa mga estratehikong tereyn ng rehiyon upang magluwal ng dagdag na lakas para sa pagbubuo ng bagong mga prenteng gerilya. Pinalalaki at pinalalakas ang mga panlaban na yunit gerilya na nasasandatahan ng malalakas na armas habang pinararami din ang mga platung gerilya na nakatalaga para sa gawaing masa sa iba’t ibang probinsya.

Higit na mas malaking pinsala ang natamo ng berdugong AFP-PNP-CAFGU mula sa matutunog na mga taktikal na opensiba ng BHB sa buong rehiyon. Mula Enero hanggang Oktubre 10 ng kasalukuyang taon ay di-bababa sa 50 opensiba at mga hakbang pamarusa ang nailunsad ng BHB. Nagkaroon din ng higit sa 10 engkwentro na nagdulot ng dagdag na pinsala sa AFP-PNP-CAFGU. (Tingnan ang NDFP-Bicol Information Bulletin sa http://www.ndfpbicol.blogspot.com)

Pinakamatunog sa mga opensibang ito ang pag-atake ng BHB sa berdugong tropa ng 49th IB na nagsasagawa ng Oplan Bayanihan sa Bgy. Maot, Labo, Camarines Norte noong Abril 29, 2012. Nasamsam ng mga pulang mandirigma sa opensibang ito ang pitong malalakas na armas na kinabibilangan ng isang masinggan na K3 Squad Automatic Weapon, anim na ripleng M-16, isang kalibre .45 pistola at iba pang kagamitang militar. Namatay ang apat na sundalo habang sugatan ang isa pa.

Upang makabawi sa maraming pagkatalo at kahihiyan, nag-iimbento ng pantastikong kwento ang 9th ID tulad ng umano’y pagkubkob ng 31st IBPA sa “pinakamalaking kampo” ng BHB sa Sityo Kapirikuhan, Bgy. San Isidro, Bulusan noong Setyembre 6, 2012. Ang ipinagyayabang na “pinakamalaking kampo ng BHB” ay walang iba kundi ang ilang kubo na ginamit ng isang iskwad ng mga pulang mandirigma na na-engkwentro ng isang platun ng 31st IBPA at nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalo at pagkakasugat ng apat na iba pa. Walang pinsala sa panig ng BHB.

Ilusyon lamang ng kasalukuyang kumander ng 9th IDPA na si Maj. Gen. Romeo Calizo ang paglikha umano ng isang rehiyong “insurgency-free”. Nananaginip ito nang gising sa pag-aakalang madudurog ang lehitimo at makatarungang paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng brutalidad at panlilinlang ng Oplan Bayanihan, bagay na hindi nagawa ng 15-taong batas militar ng diktadurang US-Marcos at ng sumunod na mga papet na rehimeng nagpatupad ng iba’t ibang kontra-rebolusyonaryong programa hanggang sa Oplan Bantay Laya ng rehimeng Arroyo.

Kumukulo ang poot at pumupula ang diwang mapanlaban ng mamamayan dahil sa napakatinding krisis sa kabuhayan na higit pang pinatitindi ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanila. Walang ibang paraan para makahulagpos ang mamamayan sa tanikala ng pagkabusabos, kahirapan at pang-aapi kundi ang pagpupursige sa landas ng matagalang digmang bayan, na ngayon ay bumibilis ang kumpas sa buong bansa.

Sa loob ng limang taon hanggang 2016 at lumampas pa, dadagundong sa rehiyong Bikol at sa buong bansa ang mas malalaking tagumpay ng armadong paglaban ng mamamayan kakumbina ng di-armadong pagkilos ng mamamayan sa kanayunan at kalunsuran. Magiging puhunan ito para sa mas malalaki pang tagumpay ng digmang bayan sa hinaharap hanggang maipagwagi ang matagal nang minimithi ng sambayanang Pilipino – ang tunay na pambansang kalayaan, demokrasya, kaunlaran at kapayapaan.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

email:    greg_banares@yahoo.com\    ndfpbicol@gmail.com
website: http://www.ndfbicol.wordpress.com (Ka Greg Updates)
http://www.ndfpbicol.blogspot.com (NDFP-Bicol Information Office)
twitter account: http://www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s