Pulang Parangal kay Kasamang Joel Ascutia

Pulang Parangal kay Kasamang Joel Ascutia

Ipinapaabot ng National Democratic Front – Bicol ang taas-kamaong pagpupugay kay Kasamang Joel Ascutia – rebolusyonaryong lider-masa, kaibigan at kasama ng mga drayber, manggagawa, magsasaka, mamamahayag at karaniwang mamamayan; isang mabait at responsableng ama at asawa sa kanyang pamilya; at magiting na pulang mandirigma.

Bakit naging pulang mandirigma ng sambayanan si Joel Ascutia?

ANG BULOK NA SISTEMA NG LIPUNAN AT ANG KAAPIHAN NG ORDINARYONG MANGGAGAWA AT MAGSASAKA ANG NAGMULAT KAY JOEL AT NAGHUBOG NG KANYANG PANININDIGAN. Ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin, mababa at kakarampot na kita ng mga drayber, matinding kahirapan ng pamilya, at iba pang mga isyu sa lipunan – ito ang kinagisnang kalagayan ni Joel na humubog sa kanyang pagkatao at paninindigan. Matalas na nagagap ni Joel ang mga ugat ng kalagayang ito, naunawaan niya ang maigting na tunggalian sa lipunan at ang pangangailangan ng pagbabago upang maiahon sa abang kalagayan ang mga inaapi’t pinagsasamantalahan.

ANG MATINDING HANGARING LUMAHOK SA PAGBABAGO NG LIPUNAN ANG NAGTULAK KAY JOEL NA KUMILOS AT LUMABAN. Mula sa pagiging karaniwang drayber ay naging organisador siya ng mga drayber, naging propagandista’t edukador, naging mobilisador. Nang maging tagapangulo ng CONDOR-PISTON sa rehiyong Bikol, pinamunuan niya ang masigla at militanteng anti-imperyalista at anti-pasistang mga pakikibaka. Ilan sa mga isyung kanilang nilabanan ay ang imperyalistang “globalisasyon”, ang pagpapahirap ng mga dayuhang kumpanya sa langis, ang pandarambong at pagwasak ng kalikasan dahil sa dayuhang pagmimina, at armadong interbensyon ng imperyalistang tropa ng US sa anyo ng Balikatan Exercise.

ANG PASISTANG PANDARAHAS AT PAMAMASLANG NG MERSENARYONG AFP AT PNP ANG NAGREKRUT KAY JOEL SA BAGONG HUKBONG BAYAN. Hindi siya kayang patigilin ng panghaharas ng reaksyunaryong estado. Hindi siya kayang paatrasin ng panggigipit at pananakot. Kaya’t tinangka siyang patahimikin ng death squad ng 9th Infantry Division sa pamamagitan ng bigong pagpaslang noong Hulyo 2009. Ngunit hindi pa rin natinag ang kanyang paninindigan. Sumapi siya sa Bagong Hukbong Bayan at niyakap ang armadong pakikibaka. Bilang si Ka Pepe sa BHB, lubos at buung-buo niyang tinangan ang pinakamataas na antas ng paglaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

ANG PUNGLO NG BERDUGONG 31st IB-PA ANG NAGBUWAL KAY JOEL, NGUNIT NAGTANGHAL NAMAN SA KANYA BILANG MARTIR AT BAYANI NG SAMBAYANANG PILIPINO. Nagtagumpay ba ang pasistang kaaway na igupo si Joel? Hindi kailanman naigupo ng kaaway ang paninindigan ni Joel para sa interes ng mga inaapi’t pinagsasamantalahan. Buhay na buhay na dumadaloy sa diwa ng masang anakpawis na pinaglingkuran ni Joel, at sa lahat ng kanyang kaibigan at mga kasama ang kanyang alaala at kontribusyon sa pakikibaka.

Marami pang magbabangon at magpapatuloy sa landas na tinahak ni Joel Ascutia mula sa hanay ng mga karaniwang drayber at manggagawa, mga kababaihan, mga kabataan at estudyante, petiburgesya at maliit-na-propesyunal, at maralita-sa-kalunsuran, at mula sa malawak na hanay ng masang magsasaka sa kanayunan.

DAPAT NATING PARANGALAN SI KASAMANG JOEL ASCUTIA!
DAPAT NATING GAWING INSPIRASYON ANG KANYANG KABAYANIHAN AT MAGSILBING DAGDAG NA LAKAS SA ATING PAGKILOS AT PAKIKIBAKA!

Hindi madadaig ng kaaway ang pinakamarangal na mithiin ng bawat rebolusyonaryong Pilipino: na maging malaya sa pang-aapi at pagsasamantala ng dayuhan; maging malaya sa pambubusabos ng mga ganid at sakim sa lipunan; magkaroon ng demokrasya at karangalan ang bawat api; at magkaroon ng masaganang bukas.

Dapat tularan ang di-makasariling pag-aalay ng lakas, talino, at buhay ni Joel Ascutia para sa sambayanan. Kailangang paigtingin ang mga kilos-protesta at pakikibakang masa ng mga drayber at masang anakpawis sa kalunsuran. Higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpaparangal kay Kasamang Joel Ascutia ay ang pagpupunyagi sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa kanayunan.

Taos-puso at taimtim na pakikiramay sa inyong lahat.

Ka Greg Bañares
NDFP-Bicol
Mayo 11, 2012

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s