Labanan ang panghihimasok-militar ng US at pagpapakatuta ni Aquino

Labanan ang panghihimasok-militar ng US at pagpapakatuta ni Aquino

Repost: http://www.philippinerevolution.net

Ang kagaganap lamang na Strategic Defense Dialogue (SDD) noong Enero 26-28 sa Washington D.C. ay naghuhudyat ng papaigting na panghihimasok-militar ng US sa Pilipinas at buong Asia-Pacific. Tanda rin ito ng papatinding pagkasangkapan ng US sa papet na rehimeng Aquino at Armed Forces of the Philippines (AFP) para maipatupad ang layuning supilin ang China at maging dominanteng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Kasabay ang layuning pahigpitin pa ang kontrol nito sa ekonomya at pulitika ng Pilipi-nas.

Malaon nang nagsisilbing malaking base militar ng US ang Pilipinas. Malayang nakalalabas-masok ang mga tropang Amerikano sa anumang bahagi ng bansa. Nitong humigit-kumulang 15 taon, permanente na ring nakapwesto ang 600-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines sa isang eksklusibong erya sa loob ng Camp Navarro sa Zamboanga City. Ang mga tropang Amerikanong ito ay matagal nang sangkot sa mga operasyong surbeylans, sibil-militar at su-portang kombat at lohistika para sa mga kontra-gerilyang operasyong militar ng AFP.

Lalo pa ngayong patitindihin ang panghihimasok-militar at dominasyon ng US sa Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Aquino. Marami nang patunay si Benigno Aquino III na isa siyang napakamasunuring papet ng imperyalistang US.

Mahusay na ginagampanan ni Aquino ang iniatas sa kanya ng US na papel sa opensibang saywar nito sa midya na palabasing isang butangero ang China na nagnanais mang-agaw ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay upang bigyang-matwid ang papalaking presensya ng militar ng US na diumano’y para palakasin ang depensa ng Pilipinas.

Ang totoo, kinakasangkapan lamang ng US ang Pilipinas bilang lunsaran ng mga operasyon nito sa South China Sea, isang mayor na rutang pangkalakalan na nais nitong kontrolin. Ang dalawang segunda manong barkong pandigma na ibinenta sa AFP ay nagagamit pansuporta sa layuning anti-China ng US.

Gayundin, papadalas ang pagronda dito ng mga barkong pandigma ng US at pagdaong ng mga ito sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, may mga base mili-tar,kasun-duan o kaayusang militar ang US sa Japan, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan at Indonesia. Sa pamamagitan ng pagmamantine ng presensya sa mga bansang ito, magagawa ng US na mabilisang maipakat ang mga pwersa nito saanmang bahagi ng Asia-Pacific.

Padadalasin din ang pagdaraos ng mga pinagsanib na pagsasanay-militar ng AFP at mga tropa ng US upang lalong uma-yon sa mga layuning militar ng US ang mga prayoridad-militar ng papet na gubyerno sa Pilipinas. Paparami na ang mga tropang Amerikanong pinapayagang pumasok sa hedkwarters ng AFP Western Command habang pinaghahandaan ang pagdaraos ng Balikatan exercises ngayong taon sa kanlurang baybayin ng Palawan.

Kahit pagkukunwari ay wala nang ginagawa ang rehimeng Aquino sa pagtatanggol ng pambansang soberanya laban sa panghihimasok-militar at dominasyon ng US. Sukdulan na ang pagpapakatuta nito at pagtataksil sa pambansang interes. Wala itong independyenteng patakarang panlabas. Pinalalabas nito na katumbas ng pambansang interes ng Pilipinas ang ultra-nasyunal na interes ng US na maghari sa buong daigdig. Sa utos ng amo nito, itinuturing na ring kaaway ng rehimeng Aquino ang alinmang kaaway ng US. Ipinagkakait nito sa mamamayang Pilipino ang karapatan at inisyatibang magbuo ng mga alyansa at makipagkaibigan sa bata-yang kapaki-pakinabang at umaayon sa interes ng magkabilang panig.

Alinsunod din sa ipinapataw na patakaran ng US, ipinagpapatuloy ng rehimeng Aquino ang bigong mga neoliberal na patakaran sa ekonomya ng nagdaang 30 taon. Patuloy nitong pinapayagan ang dayuhang malalaking kapitalista na maghari-harian sa lokal na ekonomya, ibagsak ang sahod ng mga manggagawa, at gamitin ang estado upang garantiyahan ang tubo ng dayuhang puhunan, magbigay ng kaluwagan sa buwis at iba pang mga insentibo. Patuloy ang monopolyong pag-aari ng lupa ng malalaking panginoong maylupa, mga dayuhang malalaking minahan at plantasyon at pang-aagaw nila ng lupa ng mga magsasaka.

Ang masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka, mga walang trabaho, maliliit na sahurang empleyado at iba pang karaniwang mamamayan ang patuloy na bumabalikat sa papabigat na epekto ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon at ng kabiguan ng rehimeng Aquino na maglunsad ng reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Ikinakasa rin ang planong lubusin ang rekolonisasyon sa ekonomya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga probisyon ng konstitusyon ng 1987 na nagtataguyod at pumoprotekta sa pambansang patrimonya.

Upang madepensahan ang pambansang kasarinlan at matiyak ang progresibo at demokratikong kinabukasan, mahigpit na tungkulin ng mamamayang Pilipino na paigtingin ang kanilang pakikibaka laban sa panghihimasok-militar at dominasyon ng US sa ekonomya ng Pilipinas at laban sa pagpapakatuta at sukdulang kataksilan ng rehimeng Aquino.

Dapat nilang igiit ang pagbasura sa di pantay na mga kasunduan sa imperyalismong US tulad ng Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement. Dapat din nilang tutulan ang pakana ng rehimeng Obama at rehimeng Aquino na gamitin ang Pilipinas sa pang-uupat ng US ng tensyon at pagpapalakas at pagmamaniobrang militar laban sa China sa layuning sagkaan ang paglakas nito. Dapat nilang tutulan ang mga pinagsanib na pagsasanay-militar na may layuning ipagmayabang ang kapangyarihan ng US at ipundar ang presenyang militar nito sa South China Sea.

Nananawagan ang PKP sa Bagong Hukbong Bayan na paigtingin pa ang digmang bayan at mga taktikal na opensiba laban sa AFP at iba pang armadong grupo ng estado na inaarmasan ng US at pumoprotekta sa malalaking kapitalistang interes ng US at iba pang dayuhan sa Pilipinas. Dapat maglunsad ang BHB ng mas malalaki at mas madadalas na taktikal na opensiba para parusahan ang rehimeng Aquino sa pambansang pagkakanulo at pagsusunud-sunuran nito sa imperyalismong US.

Nananawagan din ang PKP sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa na gawin ang lahat ng makakaya para abutin ang milyun-milyong mamamayan upang pukawin ang kanilang patriyotismo at himukin silang igiit ang kanilang mithiin para sa pambansang paglaya.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s