19 na Kaso ng Paglabag sa Ceasefire ng AFP sa Bicol

National Democratic Front of the Philippines
Bicol Region

Pahayag sa Media
24 Pebrero 2011

19 na Kaso ng Paglabag sa Ceasefire ng AFP sa Bicol

Muling pinatunayan ng mga rebolusyonaryong pwersa ng Bagong Hukbong Bayan at milisyang bayan sa Bikol ang mahigpit na pagtangan sa disiplina at pagsunod sa idineklarang unilateral ceasefire ng PKP at NDFP sa kabila ng tuluy-tuloy na opensibang operasyon at armadong probokasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga sonang gerilya sa rehiyon.

Ipinamalas ng mga rebolusyonaryong pwersa ang suporta at mataas na pagpapahalaga sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at NDFP upang makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Mulat na sinunod ng mga rebolusyonaryong pwersa ang unilateral ceasefire na idineklara sa makataong batayan at may layuning ilatag ang mga paborableng kundisyon para sa muling pagsisimula ng usapang pangkapayapaan noong Pebrero 15 hanggang 21.

Sa kabilang banda, tahasang sinuway ng AFP ang sarili nitong idineklarang unilateral ceasefire at inilantad nito ang sarili bilang ultra-reaksyunaryong pasistang anti-kapayapaan at tutol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Hungkag at walang silbi ang idineklarang ceasefire ng GPH dahil hindi nito kayang patigilin ang mga opensibang operasyon ng AFP na nagpapanggap na para sa “kapayapaan at kaunlaran” laban sa sibilyang populasyon at sa mga yunit ng BHB.

Nakapagtala ang NDF-Bicol ng 19 na kaso ng paglabag sa ceasefire ng AFP mula sa mga ulat ng iba’t ibang yunit ng BHB sa rehiyon. Kinabibilangan ito ng 14 operasyong kombat at 5 kaso ng malupit na operasyong SOT (special operations team). Labintatlong barangay sa mga bayan ng Casiguran, Gubat at Sorsogon City ang patuloy na inaatake ng operasyong SOT ng 49th IB at 903rd Brigade habang 23 barangay sa bayan ng Aroroy, Masbate ang isinailalim sa operasyong SOT ng 9th IB at 903rd Brigade noong Pebrero 2 hanggang sa kasalukuyan.

Nitong Pebrero 15 kasabay ng pagsisimula ng ceasefire ay sinimulan din ng 2nd IB at 901st Brigade ang operasyong SOT sa mga barangay ng Talintalin, Apod, at Rawis sa bayan ng Libon, Albay. Mag-iisang buwan na rin ang operasyong SOT ng 2nd IB sa mga barangay ng Balabagon at Cavit sa bayan ng Manito, Albay.

Kahit may pinaiiral na ceasefire, nagsagawa ng operasyong kombat ang 42nd IB, 9th ID sa apat na barangay sa bayan ng Goa, Camarines Sur at sa apat pang barangay sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur. Naglunsad naman ng operasyong militar ang 2nd IB sa mga barangay ng Quinartelan at Manawan sa bayan ng Camalig, Albay at sa mga barangay ng Maogog, San Roque, at San Vicente sa bayan ng Jovellar, Albay mula Pebrero 16 hanggang 21.

Noong Pebrero 16, walang pakundangang nagpaputok ng mga baril ang mga sundalo ng 9th IB na nag-ooperasyon sa apat na barangay ng Mobo at isang barangay sa bayan ng Uson, Masbate. Labis na ikinatakot ito ng mga sibilyan sa naturang lugar.

Palihim din na pumasok sa ilang barangay ng Bulan, Sorsogon at sa hangganan ng Barcelona at Gubat, Sorsogon ang mga tropa ng 49th IB bago magkabisa ang ceasefire noong Pebrero 15. Ilang araw itong nagtago sa kasukalan ngunit bigong matagpuan ang yunit ng BHB kaya bumalik na lamang sa kanilang mga kampo.

Patraydor na inatake ng isang yunit ng 49th IB ang isang yunit ng BHB sa Bgy. Magdagosong, Irosin, Sorsogon noong Pebrero 16 ng madaling araw. Maagap namang nagpaabot ang mga taumbaryo sa mga pulang mandirigma at ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB na walang nangyaring putukan.

Noong Pebrero 21 bandang alas-9 ng gabi sinalakay ng nakadamit-sibilyang mga sundalo ng 49th IB, na sakay ng isang van at 2 motorsiklo, ang Bgy. San Juan Daan sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Iligal na pinasok at hinalughog ang limang bahay ng mga sibilyan at hinahanap ang isa umanong kasapi ng BHB sa lugar.

Ipinakita ng gubyernong Aquino na hindi nito kayang pasunurin at disiplinahin ang mga tauhan nito sa AFP upang igalang kahit ang sarili nitong deklarasyon ng ceasefire. Walang katiyakan kung gayon na igagalang at ipapatupad ng gubyernong Aquino at ng AFP ang mga kasunduan na ibubunga ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

email:    greg_banares@yahoo.com/
gb_ndfbicol@yahoo.com

website: http://www.ndfbicol.wordpress.com
twitter account: http://www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: gregbanares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s