Pinaigting na Militarisasyon sa Masbate, Lansakang Paglabag sa Tigil-putukan

Pahayag

Luz Del Mar-Tagapagsalita

Oktubre 25, 2016

Mariing kinukondena ng Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate ang kasalukuyang pinaigting na militarisasyon sa buong lalawigan Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar na ito ng AFP ay nagaganap sa kabila ng deklarasyon ng GRP ng unilateral na tigil-putukan.

Sa Isla ng Ticao, mula pa noong huling bahagi ng 2014 hanggang sa ngayon ay mas lalo pang pinaigting ang atake-militar sa mga dating baryo at bayan na sinaklaw ng CPDT-OPB noong nakaraang taon at unang hati ng 2016. Mula Oktubre 12, 2016 hanggang sa kasalukuyan ay nananalasa muli sa Isla ng Ticao partikular sa bayan ng Monreal sa mga barangay ng Rizal, Real, Cantorna, Togoron, Maglambong, Mac Arthur at Sto Niño ang tropa ng Charlie Coy, 9IB PA na pinamumunuan ni 1Lt. Flores.

Sa ika-3 Distrito naman, nagdeploy ng tropa ang Phil. Army sa mga baryong saklaw ng bayan ng Dimasalang at Cawayan. Ipinakat ang pinagsanib na tropa ng Alpha Coy-31st IB PA, , 9th IB PA at tropang mula sa CMO Bn ng 9th ID PA na nakabase sa Pili, Camarines Sur. Nagsimula ang operasyong militar nila sa mga lugar na ito noong Oktubre 6, 2015 at nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Sa bayan ng Dimasalang, pinupokusan ng operasyong militar ang mga baryo ng Mambog, Buenaflor at Cabanoyoan. Sa Cawayan, nakapokus ang kanilang operasyon sa mga barangay ng Libertad, Cabungahan, Calapayan, Villa Hermosa, Tuburan at Madbad. Ang mga operasyong ito ay tinatabingan ng Community Peace And Devevelopment Team (CPDT) sa ilalim ng Oplan Bayanihan (OPB). Sa pamamagitan nito, ang Bayahihan Team Activities (BTA) ng mga militar ay nakasentro sa gawaing paniniktik, pandarahas at pananakot sa mga taumbaryo.

Sa loob ng halos dalawang linggong operasyon at pananatilili ng mga militar sa mga baryo, lumikha ito ng matinding takot at ligalig sa mga mamamayan. Mistulang umiiral ang Batas Militar sa mga baryong ito dahil inalisan ng kapangyarihan ang mga lokal na upisyal at pinutol ang karapatang-sibil at kapasyahang mamuhay ng marangal ng mga mamamayang karamiha’y magsasaka.. Noong Oktubre 22, 2016, isang sibilyan ang iligal na inaresto, hinalughog ang bahay at nilagyan ng kopya ng rebolusyonaryong mga babasahin at 7 bala ng M16 sa loob bahay nito para palabasing kasapi ng BHB. . Sapilitan din siyang pinapagiya ng mga militar sa mga operasyong kombat at tuluy-tuloy iniimbestigahan.

Noong umaga ng Oktubre 24, ang mga militar ay nagsagawa ng pagbabahay-bahay at iligal na nanghalughog sa Sityo CTN, Bgy. Cabungahan at iligal na inaresto ang isang kabataang mag-sasaka.

Ang mga gawing ito ay labag sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL na nauna nang pinirmahan ng GRP at NDFP noong 1998 at muling pinagtibay sa kasalukuyang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan ng dalawang panig sa ilalim ng pamahalaang Duterte.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate sa mamamayang Masbateño at mga rebolusyonaryong pwersa na ilantad at labanan ang mapanlinlang na CPDT-OpB. Dapat na ilantad ang hayagang paglabag sa karapatang pantao na dulot nito. Magrehistro ng protesta laban sa mga marahas na pakanang ito at sa lansakang paglabag sa kanilang sariling deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan. Igiit ang mga karapatan sa kalayaang sibil at sa pagkakaroon ng pambansang kalayaan at soberanya laban sa Oplan Bayanihang idenisenyo ng US Army. Patuloy na pahigpitin ang hanay at labanan ang mga panlilinlang, pananakot, pang-aabuso at terorismong militar upang pagwatak-watakin ang mamamayan sa layong wasakin ang kapasyahang lumaban para sa pagbabago ng lipunang pinaghaharian ng mga malalaking burgesya kumprador at panginoong-maylupa.

Dapat kilalahin ng AFP at PNP ang katotohanang nasa likod ng usapang pangkapayapaan at tigil-putukan. Hangga’t hindi hinaharap ang mga sanhi ng sigalot na bunga ng kahirapan, kawalang-katarungan at kawalang kaunlaran at kalayaan ng bansa ay hindi makakamit ang kapayapaan . Dapat matamang kilalanin ng GRP na ang NDFP ay may sariling paggugubyerno at mamamayang pinamamahalaan sa mga teritoryong saklaw ng iba’t ibang antas ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan na pinangangalagaan ng Bagong Hukbong Bayan. Ang kanilang patuloy na presensya at operasyong militar sa tabing ng ”Peace” at ”Development” ay malinaw na probokasyon at pag-atake sa mga teritoryo ng Gobyernong Bayan. Ang iskemang ito ay naglalayong wasakin ang paglakas ng hanay ng rebolusyonaryong mamamayan batay sa disenyo ng Counter Insurgency Guide (2009) na pinapairal ng US sa iba’t ibang estado sa buong mundo.

Matapat na pinahahalagahan ng mga rebolusyonaryong pwersa ng Masbate ang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Pamahalaang Duterte at mahigpit na tumatalima sa Interim Unilateral Ceasefire batay na ilinabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas upang bigyang-daan at opurtunidad ang mapayapang paraan ng paglutas ng mga ugat ng sigalot ng digma at makamtan ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, tunay na kaunlaran at malayang lipunang Pilipino.

Ang pahayag na ito ay magsisilbi ring babala sa mga upisyal at tauhan ng 9th ID PA ng rehiyong Bikol na nakatalaga sa Masbate 9th IB sa kanilang patuloy na paghahasik ng terorismong militar sa mamamayan at sa kanilang katugunang, ”Ang NPA lang ang may Ceasefire, Kami, Wala!” Sa gitna ng usapang kapayapaan, nanatili sa aktibong depensa ang mga pwersa ng BHB-Jose Rapsing Command at matapat nitong pananatilihin ang kapasyahang ipagtanggol ang mamamayang Masbateńo laban sa pasismo ng AFP, PNP at ibang pang armadong grupo sa prubinsya.

Limampung (50) na Taktikal na Opensiba inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikolan!

Sa unang kwarto ng taong 206 (Enero-Marso), inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan ang mga matatagumpay a taktikal na opensiba sa rehiyong Bikol. Layon ng mga atakeng ito na bigyang diin ang kahalagahan ng armadong pakikibaka lalo na s panahon ng Eleksyon. Nais nating muling pagtibayin at palaganapin ang saligang prinsipyo na ang hinahangad ng bayan na panlipunang pagbabago na matatamo lamang sa pamamagitan ng rebolusyonaryong pakikibaka , pangunahin sa anyo ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka na sinusuhayan ng malawak na demokratikong pakikibakang masa. Buhos ang pondo ng 4P’s sa pamamagitan ng People Power Volunteer for Reform habang pinatindi ang mararahas na atakeng militar sa dati nang dinarahas ng mamamayan sa kanayunan.

Sa sumadang ulat ng panrehiyong kumand- Romulo Jallores Command (RJC), umaabot sa limanpu (50) ang mga taktikal na opensiba kasama na ang mga depensibang naging Opensibang labanan na hinarap ng iba’t-ibang yunit at kumand ng BHB sa buong rehiyon laban sa sumusunod:

Mga Army-CAFGU Detatsment at Punong Himpilan ng mga Batalyon:
Para sa buwan ng Enero 2016:
Enero 01, 2016 – nagsagawa ng operasyon kubkob ang kaaway ng 83rd Infantry Batallion bago magtapos ang kanilang unilateral ceasefire laban sa tropa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa baranggay Laki-laki, Goa, Camarines Sur. Dalawa ang sugatan sa panig ng kasama habang dalawang (2) patay naman sa panig ng kaaway. Nasamsam ng kaaway ang dalawang baril, bag at iba pang kagamitan ng mga kasama.
Enero 7, 2016 – Inilunsad ng Armando Catapia Command (ACC) ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte ang operasyong isparo kay Ret. Sgt Emen Sarzuela sa Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte dahil sa pagiging aktibo sa gawaing intel sa kabila na retirado na ito sa kanyang tungkulin.
Enero 7, 2016 – dinis-armahan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command (EJC) ang isang tropa ng CAFGU sa Brgy. Patitinan, bayan ng Sangay
probinsya ng Camarines Sur. Nakumpiska ang isang cal. 38 at isang shotgun na ginagamit sa pananakot at pang-aabuso.
Enero 24, 2016 – isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command ang opensibang haras laban sa PNP Public Safety Company (PPSC). Malapitang napokusan ng mga kasama ang detatsment at binultuhan agad ng mga putok ang kaaway na katatapos palang sa kanilang inuman at bidyu-oke sa loob ng kanilang malaking detatsment sa Brgy. Tubli, Caramoran, Cataduanes. Sampu (10) tropa ng PPSC ang patay sa nasabing opensiba.
Enero 26, 2016 – nagsagawa muli ng operasyon demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command. Pinasabugan ng command detonated explosives (cdx) ang patrol car ng PNP Public Safety Company na nasa boundery ng Brgy. Magsaysay, bayan ng Virac, Catanduanes.
Enero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Villa, bayan ng Gubat, sa probinsya ng Sorsogon
Enero 29, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa Brgy. San Antonio, sa bayan ng Barcelona, sa probinsya ng Sorsogon.
Enero 30, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command (CMC) sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, probinsya ng Sorsogon.
Enero 31- isinagawa ang operasyon isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command (JRC) laban sa Regional Public Safety Batallion. Isang putok lamang ang pinakawalan nang matyempuhan ang isa sa limang kolum na sabay-sabay na atake. Isa ang patay sa tropa ng RPSB sa Brgy. Villapudo, bayan ng Cataingan sa Probinsya ng Masbate
Para sa buwan ng Pebrero 2016:
Pebrero 3, 2016 – nagsagawa ng operasyon kubkob ang kaaway laban sa tropa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command habang nasa panahon ng pag-aaral sa ika 47 Anibersaryong Pahayag ng Partido sa baranggay Cayogkog bayan ng Bato sa Probinsya ng Camarines Sur. Nasawi ang dalawang kasamang sina Ka Chan at Ka Randy at nasamsam ng kaaway ang ilang baril. Sa kabila ng depensibang labanan magiting pa rin nakapanlaban ang mga kasama kung saan napatay din ang dalawang tropa mula sa panig ng 2nd Infantry Batallion Philippine Army.
Pebrero 4, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command (SBC) sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Coyaoyao, Pio Duran, sa probinsya ng Albay.
Pebrero 8, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong HUkbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion, Philippine Army sa Brgy. Tabiguian, bayan ng Caramoan sa Probinsya ng Camarines Sur.
Pebrero 09,2016 – nagsagawa ng operasyon isparo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Isidro, bayan ng Libamanan probinsya ng Camarines Sur. Napatay si Sarhento Rodel Rala mula sa pinagsanib na Task Force 83rd IBPA at 93rd DRC-PA at isang Nieto Arias ng 22nd CAFGU ang sugatan na ikinamatay din pagsapit sa hospital.
Pebrero 10, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa kanilang detatsment sa Brgy. Cristo Rey, Bato, Camarines Sur.
Pebrero 12, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Payak, Bato, Camarines Sur.
Pebrero 13, 2016 – nagsagawa ng operasyon demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command (EJC) sa Brgy. Lubong, Bato, Camarines Sur laban sa 2nd IBPA habang naglalakad galing sa isinagawang operasyon sa lugar. Napatay ang dalawang tropa ng mga sundalo sa nasabing operasyong demo.
Pebrero 14, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command laban sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Francia, Bula, Camarines Sur.
Pebrero 12, 2016 – naengkwentro ang mga kasama sa isang platun ng 31st Infantry Batallion sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, Sorsogon habang nagpapahinga sa isang bahay nang biglang dumating ang tropa ng kaaway naunahan ng putok ng mga kasama ang mga ito. Isa ang sugatan sa panig ng kaaway.
Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang mga kasama sa Santos Binamera Command laban sa kaaway sa Baranggay Bascaran, Daraga, Albay
Pebrero 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway na nasa kanilang detatsment
sa Brgy. Monreal, Isla ng TIcao, Masbate. Tumagal ng 20 minuto ang putukan, nasawi sa labanan ang Commanding Officer at isang sundalo ang nasugatan.
Pebrero 21, 2016 – tatlong magkakasabay na operasyong haras ang isinagawa ng tatlong tim ng mga yunit milisya ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command sa baranggay na inokupa ng kaaway sa kanilang PDT Operation sa Brgy. Talisay,Buenavista, Altavista sa bayan ng San Fernando, sa isla ngTicao, Masbate
Pebrero 24, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa headquarter ng Alpha Coy Company ng 83rd IBPA sa Brgy. Bikal bayan ng Caramoan, Camarines Sur. Matinding pamutok ang isinagot ng kaaway gamit M203.
Pebrero 26, 2016- nagsagawa ulit ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Tomas Pilapil Command (TPC) laban sa detatsment sa Brgy. Bataan, Tinambac , Camarines Sur.
Pebrero 24,2016 – nadepensiba ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Bentuco, Gubat, Sorsogon. Isa ang patay at dalawa sugatan sa panig ng kaaway habang nasugatan ang isang kasama sa nasabing labanan.
Pebrero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command laban sa 22nd IBPA na nakapwesto sa kanilang bagong detatsment sa Daraga, Albay. Namatay si Sarhento Florenzo sa nasabing labanan.
Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng pamamarusa ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command kay Edgar Lauderis ‘ alyas puting ongos” na taga Brgy. Duran, bayan ng Balatan, Camarines Sur sa kasong pagpapakubkob noong Pebrero 3, 2016. Bago naganap ang aktwal na atake ng kaaway ilang ulit itong pabalik-balik sakay ng kabayo upang isagawa ang huling pagkuha ng impormasyon. Matapos ang nasabing labanan nasamsam ng kaaway ang pondong laan para sa proyektong patubig kaalinsabay biglang naging galante itong nagpapa-inom at dumami ang perang pamalengke.
Para sa buwan ng Marso 2016:
Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command laban sa isang platun ng kaaway na naglalakad
mula sa kanilang isinagawang operasyon sa Brgy. Tanag, bayan ng Libmanan, Camarines Sur.
Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway sa Brgy. Badjang, Cataingan, Masbate. Pinasabugan ng command detonated explosive ang sinasakyan ng Provincial Commander ng Masbate na si Col. Sampaga nang pauwi na ito galing sa isang aktibidad inaguasyon sa school building na ginagawa ng Engineering Batallion ng Philippine Army sa Brgy. Buenasuerte at Tanque sa bayan ng Pio V. Corpuz, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong PNP mobile car, nalaglag sa kalsada ang dalawang patay, isa pa ang sugatan at bumagsak sa kanal ang sasakyan. Mabilis na iniharang sa haywey ang nakasunod na APC at iba pang trak ng kaaway at isinakay ang mga kaswalting kaaway kasabay ang kanilang opisyal.
Marso 4, 2016 – nagsagawa ng demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa sityo Breeding, Brgy. Acid, Masbate City. Pinasabugan ng command detonated explosive ang isang 6×6 na trak ng Philippine Army habang ito ay papauwi na sa kanilang Batallion Headquarters. Ayon sa mga saksi marami ang sugatan bagamat nakalayo ang nasabing trak bago nakahinto.
Marso 6, 2016 – nagsagawa uli ng operasyon demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa Brgy. Cabangcalan, bayan ng Placer – dalawang bomba ang naidikit sa dalawang (2) bahay na na ginamit ng kaaway na bumibilang sa 27-30 tauhan. Tinarget pangunahin ang bahay kung saan nag-iinuman ang mga tropa ng kaaway.
Marso 14, 2016 – isinagawa ang isang operasyong haras ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command (NGC) sa pamamagitan ng paghagis ng granada sa mga kasapi ng Philippine Army na umakupa sa Brgy. hall ng Salvacion, Pasacao, Camarines Sur. Nagresulta ito sa pagkakasugat ng tatlong (3) sundalo. Samantala sa kabilang building na kadikit ng Brgy. hall, kinakausap ang kapitan ng baryo ng isang opisyal ng sundalo nang biglang magtakbuhan ang mga sundalo. Nadaganan ang kapitan ng baryo sanhi nito nagasgas ang kanyang likod na tumama sa semento.
Marso 15, 2016 – naglunsad ng labing-dalawang (12) koordinado aksyon ang pangrehiyunal na kumand ng Bagong Bayan sa Bikol:
– ala-una ng umaga – isinagawa ang haras ng isang iskwad ng Jose Rapsing Kumand laban sa detatsment ng 1st platoon ng 22nd IB sa sitio Anapog
Poblacion, District 2, Claveria sa Isla ng Burias, Masbate. Dinikitan ng isang command detonated explosive at pinuntariya ng 3 bala ng M203 kasabay ang paghagis ng bigas2 – matapos ang matinding palitan ng putok na tumagal ng 20 minuto, ligtas na umatras ang mga kasama.
– alas 4:45 ng umaga – pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Malinta,Masbate city ng madiskobri ng clearing ang wire.
– alas-5:00 ng umaga – pinasabog ng command detonatex explosives ang mga kaaway sa Brgy. Tunga, bayan ng Esperanza, Masbate.
– alas-7:00 ng umaga– pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Badling, bayan ng Uson, Masbate.
– alas-7:20 ng umaga– pinasabugan ang mga kaaway sa Brgy. Banadero, sa bayan ng Mobo matapos ilang ulit na binalikbalikan ng clearing ang nasabing lugar.
– alas-8:48 ng umaga – inambus ang kaaway sa Brgy. Lagundi, bayan ng Batuan sa isla ng Ticao, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong pnp mobil car lulan ang walong pinagsanib na elemento ng Regional Public Safety Batallion (RSPB) at PNP-Batuan na mga aktibo laban sa kilusan. Apat (4) na kasapi ng RPSB ang nasawi na mula sa augmentation force para sa eleksyon habang sugatan naman ang apat na pulis ng Batuan na sina Chief of Police Senior Inspector Aldren Rosales Altarijos, SPO1 Amado Albiola, PNP Officer Junjun Alidogan, PNP Officer Almodiel.
– alas-9:00 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives sa boundery ng Brgy. Quezon at Brgy. Magsaysay sa bayan ng Uson
– alas-10:25 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosive ang mga kaaway sa Brgy. Bontolan, Uson, Masbate.
– alas-10:30 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives ang aambusin na tropa ng kaaway na gumagawa ng bagong detatsmen sa sityo Public, Brgy. Poblacion 1 mismong sa sentro ng munisipyo ng Balud.
– alas-11:00 ng umaga – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang kaaway sa Brgy. Menio San Fernando na malapit mismo sa dalawang detatsment
– ala-2:00ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ang kaaway sa sityo Lantawan, Brgy. Danao, bayan ng Batuan malapit sa sentro ng munisipyo para sana ambusin ang rerespondi sana sa naunang naambus na tropa subalit nakahalata kaya sa ibang direksyon na dumaan ang dalawang kolum ng kaaway.
– alas-5:00 ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang mga kaaway sa Brgy. Mabatobato sa bayan ng Mandaon, Masbate.
Marso 19, 2016– nagsagawa ng operasyong haras-demo ang mga kasama sa Celso Minguez Command sa Brgy. Union, bayan ng Gubat, Sorsogon. Pinasabogan ng command detonated explosive ang tropa ng 31st Infantry Batallion Philippine Army. Napatay ang limang (5) kaaway at nasugatan ang tatlo (3)kaaway na kabilang sa 31st IBPA. Isa sa nasugatan ay nagngangalan na 2nd LT Jonathan.
Marso 20, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Armando Catapia Command (ACC) . Alas 8:30 ng umaga – nasapol ng paputukin ang command Detonated Explosive ang isang sasakyang militar habang papalabas galing sa loob ng kanilang Batallion Headquarter ng 49th IB sa Brgy. Mahawanhawan, Labo, Camarines Norte. Pito (7) ang nasugatan na sina Cpl Reynaldo Revira, Pfc Ricky Obena, Pfc Carlo Durisa, Pfc Urbano at tatlong babae na tinatawag nilang ‘military dependent; na sina Imelda Tayag, Hanna Durisa at Cate Caya.
Marso 21, 2016 – nadepensiba ang mga kasama sa Norben Gruta Command alas 5:30 ng hapon sa Brgy. Tible, Lupi, Camarines Sur. Tumagal ng 45 minuto labanan namatay sina ka Jack at Ka Hadjie nasamsam ang dalawang HPR habang namatayan din ng dalawang sundalo ang kaaway.
Marso 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras at pinasabugan ng command detonated explosive ang detatsment ng 22nd IB sa Brgy. Pili-Tabiguian sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur.
Marso 22, 2016 – muling napaengkwentro ang mga kasama sa ilalim ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Rafael, bayan ng Lupi, Camarines Sur – isang kasama ang sugatan at limang sugatan naman sa panig ng kaaway.
Marso 22 – na-engkwentro ang kasama sa tropa ng kaaway na pinagsamang yunit ng CIDG at tropa mula sa 9th IBPA na layunin sanang magsagawa ng operasyon kubkob laban sa mga kasama sa Brgy. Jangan,bayan ng Balud, Masbate. Pagdaong ng bangkang sinasakyan ng mga kaaway ay inuhan na ng magigiting na kasamang barilin ang tropa ng kaaway. Agad na namatay ang dalawang sundalo at nasugatan ang tumatayong commanding officer ng nasabing tropa ng kaaway.
Marso 22 , 2016 – Naparusahan si Lenlen Bellarin, taga Brgy. Tugoron, Monreal, Masbate dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon ng militar, pagtuturo ng kung sinu-sino na susing masa, yunit milisya daw at pagpapahayag ng mga gawa-
gawang kwento laban sa kilusan sa mga pulung-pulong na inilunsad ng PDT/BTA. Layunin nitong wasakin ang mga nakatayong istruktura ng demokratikong gobyernong bayan sa isla ng Ticao sa msbate. Nataymingan itong lumabas mula sa detatsment upang ipalo-up ang kanilang asset sa katabing braranggay. Idinadaan nito sa pagpapainom ng alak at pakipag inuman upang kumuha ng impormasyon nang birahin ng kasama.
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

MASAKER SA MGA MAGSASAKA NG PASISTANG MAKINARYA NG ESTADO SA KIDAPAWAN CITY LABAN SA MAGSASAKA, KONDENAHIN!

Mariing kinukundenang National Democratic Front-Bikolang pinakasagad sa butong atakeng rehimeng Aquino laban sa mga magsasakang Lumad at Kilusang Magbubukid sa Pilipinas-Mindanao sa Kidapawan City, North Cotabato.  Dalawa (2) ang patay at apatnapo (40) ang sugatan at marami ang inaresto sa hanay ng mga magsasakang kung saan nasa ikatlong araw ng kanilang isinasagawang kilos protesta para sa kahilingang ayudang bigas sa nararanasang kalamidad.

Sumagad na sa hayagang pasismo ang estado upang maisagawa ang masaker sa isang lehitimong legal napagkilos ng mga magsasaka at mamamayan ng North Cotabato. Subra-sobrang kabang isang sagot ng rehimeng Estado Unidos-Aquino laban sa mga Lumad at mamamayan ng Mindanao na nagpasyang ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno at sakahan laban sa mapangwasak na pagmimina ng mga kumpanya ng dayuhan at local nanaghaharinguri. Continue reading

Itaguyod ang Tunay na Diwa ng EDSA, Kaganapan ng Kalayaan at Kasarinlan Makakamtan sa Digmang Bayan!

Pahayag sa Midya:

ITAGUYOD ANG TUNAY NA DIWA NG EDSA, KAGANAPAN NG KALAYAAN at KASARINLAN MAKAKAMTAN SA DIGMANG BAYAN

Rebolusyonaryong pagpupugay ang nais iparating ng National Democratic Front-Bicol sa ika-30 taong anibersaryo ng EDSA People Power Uprising. Iginuhit sa kasaysayan ang pagdaluyong ng daan-daang libong mamamayang nagkaisa upang wakasan ang paghahari ng diktaduryang US-Marcos na nakabatay sa matinding pasismo at kawalan demokrasya. Sa ilang dekadang pagpupunyagi ng malawak na hanay ng anakpawis, kabataan, taong-simbahan at iba pang sektor umabot sa sukdulan, tinapos ng sambayanang Pilipino ang kadilimang hatid ng diktadurya.

Ngunit pilit na inagaw at niligaw ng paksyon ng naghaharing-uring kalaban ni Marcos ang tagumpay ng EDSA People Power. Sa basbas mismo ng imperyalismong Estados Unidos, sinamantala nila ang pagkakataon upang makapangunyapit sa pwesto at iluklok ang panibagong at pinabango sa saywar na paghahari sa katauhan ni Corazon Cojuangco-Aquino. Sa ilalim ng pamumuno ni Cory, ipinagpatuloy ng sabwatan ng mga panginoong-maylupa, malalaking burgesya at ng imperyalistang US ang pagsasamantala sa mamamayan. Ibinunsod nila ang higit na malalim na kadustahan at kagutuman habang nilalango ang sambayanang Pilipino sa ilusyon ng demokrasya hanggang sa mga sumunod pang rehimen.

Sa kasalukuyan, isa na namang mula sa angkan ng panginoong may-lupang Cojuangco-Aquino ang nakaupo sa pwesto. Kinapital ni Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III upang makaupo sa pwesto ang diumano’y malaking bahagi ng kanyang pamilya sa pakikipaglaban para sa demokrasya habang binabalewala naman ang mapagpasyang papel ng nagkakaisang taumbayan. Ngunit tulad ng mga nauna sa kanya, hindi malilinlang ni Aquino at ng kanyang mga alipures ang sambayanan. Lubusang tinatakwil ng mamamayang Pilipino ang lantarang pagkapapet at kainutilan ni Noynoy Aquino. Nagkakaisa ang mamamayang Bikolano sa tuluy-tuloy na pagkundena at pagpapanagot kay Aquino sa mahabang listahan ng kanyang krimen laban sa mamamayan. Continue reading

Buhay at Pakikibaka ni Kasamang Abet

pix

 

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET

(1966-1986/2016)

Nakilala ng mga kasama at masa sa rebolusyon bilang Ka Arboy, Audie, Alex, Chan, Mandy, Tacio o Abet si Elmer Lolo, 50 taong gulang. May asawa, apat na anak na babae at nag-iisang anak na lalaki. Sumampa sa hukbo sa edad na 20 taong gulang makalipas ang dalawang taong pagkilos sa grupong pang-organisa ng kabataan hanggang komiteng pang-organisa sa baryo. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 1966. Siya ay anak ng mag-asawang Bartolome at Elizabeth na parehong nagmula sa uring maralitang magsasaka sa isang baryo sa Pilar, Sorsogon.

Nanindigan siyang rebolusyon ang solusyon sa pagsasamantala at pang-aapi sa kanyang uring pinagmulan na kasama ang iba pang uri. Ito ang humubog at nagpanday sa matibay na paninindigang ibahagi ang 30 taon ng kanyang buhay sa pakikibaka na lilikha ng lipunang dala ang interes ng nakakarami. 11 taong siyang naging mahusay na kadreng militar na humubog sa kanya para sa isang espesyalisadong gawain, 3 taong nagsilbi sa rebolusyon sa gawaing istap at ang huling 16 na taon ay iginugol niya para sa teritoryal na gawaing masa. Ibinahagi niya ang talino, kakayahan at panahon sa tiwalang iniatang sa kanya ng organisasyon. Armado ng wastong linyang masa at sa gabay ng Partido ay sumabak ng walang pag-aalinlangan sa iba’t ibang trabaho sa mga larangang gerilya sa rehiyon. Sa loob ng tatlong dekada, ilang ulit ding sinubok ang katatagan sa harap ng kaaway at krisis sa usaping pang-organisasyon subalit matagumpay na nalampasan sa pamamagitan ng mahigpit na pagtangan sa ideolohiya at masikhay na paglangoy sa praktikal na kilusan.

Isang tampok na katangian ni Ka Abet ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, matamang tagapakinig sa mga tindig ng kasama, at maagap sa pagpapaabot ng mga ‘di kanais-nais na tendensya sa hanay ng mga kasama. Pinatunayan niya ang pagiging huwarang komunista sa pagsusumikap na matuto sa istilo at pamamaraan ng paggawa at pamumuno sa kabila ng mga limitasyon sa pagiging maramdamin.

Hindi maitatangging kawalan para sa mamamayan at sa buong rebolusyon ang pagkamatay ni Ka Abet sa isang labanang naganap sa San Isidro, Bula, Camarines Sur noong Pebrero 03, 2016 habang nasa pag-aaral ang mga kasama ng ika-47 taong anibersaryong pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Subalit ang ibinahaging panahon ni Ka Abet sa pakikibaka sa piling ng kasama at masa ay mga binhing patuloy na tutubo at lalago sa diwa ng masa. Ang kanyang mga karanasan ay buhay na aral na magiging gabay sa patuloy na pagsulong. Sa kanyang pagkabuwal, libu-libong pulang mandirigma at kadre ang babangon at patuloy na lalaban. Isa kang huwarang kadreng militar at kadre ng Partido.

 

Lagaslas

Lagaslas

Nakikihalakhak ang mga hagimit
Tumatanaw sa iyo at sa sapang
Pinaliliguan mo at ng iyong mga kasama
Nakikipaglaro ang iyong
Banayad na tawa
Sa lagaslas ng tubig
Habang nakamasid ang nasisiyahang langit
Maging ang sapa’y galak na galak
Sa inyong pag-iisa
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Ikaw ay malaya

Lumipas ang panahon
Ikaw ay nakahanap
Ng mas malalim na sapang
Sasalubong sa iyong nakahahawang halakhak
Ipinagpatuloy mo ang pagsisid
Sa piling ng masa
At sa bawat pag-ahon mo’y
Kasabay ang kanilang kamalayan
Hindi ka nakuntento
Sa iyong kakayahang lumangoy
Tinuruan mo rin silang
Sumisid sa pusod ng rebolusyon
At umahon dala ang bawat tagumpay
Ng makauring paglaban
Naintindihan nilang
Ang tunay na paglaya
Ay hindi makukuha sa pagpapalutang-lutang
Sa agos ng buhay
Kundi sa paghawak ng armas
At sa pagsagupa sa baha ng reaksyon
Nilang mga gahaman
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Kayo ay unti-unting lumalaya

Ngayon
Lumuluha ang mgapuno ng hagimit
Tumatanaw sa iyong bumagsak na katawan at sa sapang
Dinadaluyan ng iyong dugo
Sumisigaw ang sapa
Nalulumbay sa pagkawala
Ng kanyang kaibigan
Ng matapat na maninisid
Ng katotohanan at ng paglaya
Maging ang langit ay hindi napigilan
Ang pagbuhos ng kanyang luha
Sa iyong pagkawala

Mamaya lang ay titigil na ang ulan
Sa muling paglinaw ng tubig
Kami ay lalangoy para sa pagpapatuloy..